صلاحیت حرفه‌ای پرستاران  

  
اخبار و اطلاعیه سال 1400
مهلت ثبت نام و ویرایش آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران سال 1400 از شنبه 11 دی ماه 1400 تا روز چهارشنبه 15 دی ماه تمدید گردید.
دفترچه راهنماي آزمون صلاحيت حرفه اي گروه پرستاري حرف (پرستاري، هوشبري و اتاق عمل) بهمن ماه1400
اطلاعیه 1- قابل توجه شرکت کنندگان آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاری بهمن ماه 1400
مهلت ثبت نام و ویرایش آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران سال 1400 از 6 شهریور ماه تا 9 شهریور ماه تمدید گردید.
اطلاعیه 2 - درﺧﺼﻮص ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻪ ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻫﻮﺷﺒﺮي و اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﻮرخ 1400/06/25
مهلت ثبت نام و ویرایش آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران سال 1400 تا روز دوشنبه 14 تیرماه تمدید گردید.
دفترچه راهنماي آزمون صلاحيت حرفه اي گروه پرستاري حرف (پرستاري، هوشبري و اتاق عمل) شهريورماه 1400
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي گروه پرستاری سال 1400
اخبار و اطلاعیه سال 1398
درخصوص دريافت كارت ورود به جلسه آزمون صلاحيت حرفه اي پرستاران سال 1399
اطلاعیه 3 - درخصوص تمدید مهلت ثبت نام آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران سال 1399
اطلاعیه در خصوص زمان برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران
آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران در تاریخ 23 اسفند 98 برگزار نخواهد شد.تاریخ برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.
آخرین مهلت تمدید ثبت نام و ویرایش آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران از سلاعت 10 صبح تا 14 روز سه شنبه 98/10/10 می باشد.
اطلاعیه 2 - درخصوص تمدید مهلت ویرایش و ثبت نام مجدد اولین دوره آزمون صلاحیت حرفه‌ای پرستاران سال 1398
راهنمای دوره اول آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران بهمن ماه 98
قابل توجه شرکت کنندگان آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران