آدرس اینترنتی دبیرخانه ها

دبیرخانه ها اطلاعات تماس با دبیرخانه
آدرس سامانه اينترنتي دبیرخانه
دبيرخانه شوراي آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی http://mbs.behdasht.gov.ir/
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي http://cgme.behdasht.gov.ir
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي http://scume.behdasht.gov.ir
دبيرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصي http://epsc.behdasht.gov.ir
دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي http://gpde.behdasht.gov.ir
دبيرخانه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي http://oee.behdasht.gov.ir
دبيرخانه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي http://hcmep.behdasht.gov.ir
معاونت اجرايي http://ded.behdasht.gov.ir
اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي http://cehp.behdasht.gov.ir
اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر http://vsa.behdasht.gov.ir
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي http://edc.behdasht.gov.ir
مركز امور هيئت علمي http://aac.behdasht.gov.ir
مركز خدمات آموزشي http://edd.behdasht.gov.ir