دستیاری تخصصی پزشکی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 49
به اطلاع داوطلبان چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی می رساند، مهلت مجدد جهت انتخاب و ویرایش رشته محل متعاقبا اعلام خواهد شد.
دفترچه انتخاب رشته محل49 دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
انتخاب رشته محل و دفترچه راهنمای چهل و نهمین دوره ازمون پذیرش دستیار تخصصی از ساعت ۱۸ روز یکشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۵ فعال خواهد شد
اطلاعیه 10 - در خصوص کلید نهایی و زمان انتخاب رشته محل در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه شماره9- در خصوص تمدید مهلت ارسال مدارک داوطلبان متقاضی سهمیه مناطق محروم در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه شماره 8-در خصوص تمدید مهلت انتخاب سهمیه رزمندگان و ایثارگران در فرم ثبت نام چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
کلید اولیه چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی – دفترچه D
کلید اولیه چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی – دفترچه C
کلید اولیه چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی – دفترچه B
کلید اولیه چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی – دفترچه A
دفترچه D -چهل ونهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال 1401
دفترچه C -چهل ونهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال 1401
دفترچه B -چهل ونهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال 1401
دفترچه A -چهل ونهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال 1401
اطلاعیه شماره7- در خصوص سهمیه رزمندگان و زمان دریافت کارت ورود به جلسه در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
کارت ورود به جلسه چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ۱۴۰۱/۲/۲۰ بر روی سایت فعال خواهد شد.
اطلاعیه شماره6- در خصوص رفع نقص مدارک در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه شماره5-در خصوص زمان برگزاری چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه شماره4: در خصوص تمدید و ویرایش ثبت نام در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه شماره 3- در خصوص تمدید و ویرایش ثبت نام در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی دوره 49 -سال تحصیلی 1402-1401(ویرایش پیوست دوم)
اطلاعیه شماره 2- در خصوص زمان ثبت نام در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
ثبت نام چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از روز یک شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ فعال خواهد شد.
اطلاعیه شماره1- در خصوص اعلام زمان برگزاری آزمون در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اخبار و اطلاعیه دوره 48
اطلاعیه شماره 29 دستیاری پزشکی در خصوص اعلام نتایج مرحله دوم تکمیل ظرفیت در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
مشاهده نتایج مرحله دوم تکمیل ظرفیت و کارنامه نهایی
اطلاعیه شماره 28-در خصوص تمدید زمان و اصلاحیه جدول رشته محل‌ در مرحله دوم تکمیل ظرفیت چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
انتخاب رشته محل در دومین مرحله تکمیل ظرفیت چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی تا ساعت 24 روز 1400/11/22تمدید گردید.
اطلاعیه شماره 27- در خصوص مرحله دوم تکمیل ظرفیت چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه شماره 26-در خصوص اعلام نتایج در تکمیل ظرفیت چهل و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 25- در خصوص اطلاعیه شماره 13درچهل و نهمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی پزشکی
اطلاعیه ۲۴- در خصوص تمدید زمان انتخاب رشته محل مرحله تکمیل ظرفیت چهل و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
جدول اعلام نیاز رشته محل مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی تخصصی دوره 48
اطلاعیه 23- در خصوص زمان انتخاب رشته محل مرحله تکمیل ظرفیت چهل و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 22 - در خصوص اعلام نتایج در چهل و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
انتخاب رشته محل چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی روز 5شنبه 11شهریور ماه تا ساعت 24 همان روز فعال خواهد شد.
اطلاعیه 21 - در خصوص محدودیت جنسیت جدول تعهدات بومی مناطق محروم درجدول شماره 3 چهل و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 20 -در خصوص اضافه شدن ظرفیت های جدید درجدول شماره 4 چهل و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 19 - در خصوص تمدید زمان انتخاب رشته محل و ویرایش بر اساس ظرفیت های جدید در چهل و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 18 - در خصوص تغییرات ظرفیت در چهل و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 17 - در خصوص افزایش ظرفیت در برخی از رشته محل ها در چهل و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 16 - در خصوص اصلاح ظرفیت های جدول شماره 4 دفترچه انتخاب رشته محل چهل و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 15 - در خصوص تمدید زمان انتخاب رشته محل و ویرایش در چهل و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
انتخاب رشته محل چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از روز چهارشنبه 13 مرداد ماه لغایت روز جمعه 15 مرداد ماه فعال خواهد شد.
دفترچه راهنماي انتخاب رشته_ محل آزمون پذیرش دستیارتخصصی چهل و هشتمین دوره ( سال تحصيلي 1401-1400 ) - اصلاحیه 14000603
اطلاعیه 15 - در خصوص تکمیل مدارک داوطلبان غیرمجاز در چهل و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 14 - در خصوص اعلام کارنامه اولیه و زمان انتخاب رشته محل در چهل و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 13 - در خصوص شرایط اختصاصی داوطلبان در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 12 - در خصوص کلید نهایی چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 11 - در خصوص مهلت مجدد جهت رفع نقص مدارک در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
کلید اولیه چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه D
کلید اولیه چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه C
کلید اولیه چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه B
کلید اولیه چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه A
تمدید مهلت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تا ساعت 18 روز دوشنبه 7 تیرماه می باشد
اطلاعیه مهم : در این بازه زمانی، بررسی مدارک افراد غیر مجاز برای دریافت کارت صورت می پذیرد.بررسی مدارک سایر داوطلبان پس از آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
اطلاعیه 10 - در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 9 - در خصوص رفع نقص مدارک در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 8 - در خصوص امکان تغییر حوزه های انتخابی آزمون در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 7 - در خصوص اعلام زمان برگزاری آزمون در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 6 - در خصوص تعویق زمان شروع به خدمت نظام وظیفه داوطلبان سرباز در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی
اطلاعیه 5 - در خصوص تعویق زمان برگزاری آزمون در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 4 - در خصوص تغییر زمان برگزاری آزمون و تمدید زمان ثبت نام در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 3 - در خصوص تمدید زمان ثبت نام و ویرایش در چهل و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستیارتخصصی
اطلاعیه 2 - در خصوص تمدید زمان ثبت نام و ویرایش در چهل و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
دفترچه راهنماي آزمون پذیرش دستیارتخصصی پزشکی چهل و هشتمین دوره
اطلاعیه 1 - در خصوص زمان ثبت نام چهل و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
لینک ثبت نام و دفترچه راهنمای چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی اوایل هفته آینده بر روی سایت قرار خواهد گرفت.
اخبار و اطلاعیه دوره 47
کارنامه نهایی آزمون پذیرش دستیاری تخصصی دوره 47
اطلاعیه 27 - در خصوص اعلام نتایج تکمیل ظرفیت در چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 26 - در خصوص اضافه شدن رشته محل جدید در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی پزشکی
اطلاعیه ۲۵- در خصوص اضافه شدن رشته محل های جدید در مرحله تکميل ظرفيت چهل و هفتمين دوره آزمون پذیرش دستيار تخصصی پزشکی
جدول اعلام نیاز رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 24 - در خصوص تکميل ظرفيت در چهل و هفتمين دوره آزمون پذیرش دستيار تخصصی پزشکی
اطلاعیه 23 - در خصوص اعلام نتایج در چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 22 - درخصوص پذیرش رشته زنان و زایمان
اطلاعیه 21 - در خصوص تمدید و ویرایش انتخاب رشته محل در چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
دفترچه راهنماي انتخاب رشته_ محل آزمون پذیرش دستیارتخصصی چهل و هفتمین دوره ( سال تحصيلي 1400-1399 )
اطلاعیه 20 - در خصوص اعلام کارنامه اولیه و انتخاب رشته محل درچهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
اطلاعیه 19 - در خصوص اصلاحیه کلید نهایی چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
اطلاعیه 18 - در خصوص کلید نهایی چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
اطلاعیه 17 - در خصوص کلید اولیه سوالات و دریافت اعتراضات چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
کلید اولیه چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچهD
کلید اولیه چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه C
کلید اولیه چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه B
کلید اولیه چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه A
مرکز سنجش آموزش پزشکی در راستای تکریم پزشکانی که به دلیل شرایط اپیدمی و ارایه خدمت به بیماران به هر دلیلی موفق به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون خود نشده اند، قصد دارد برای آخرین بار مهلت 1 ساعته ای را به آنان اختصاص دهد، سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی از ساعت 14:30 تا 15:30 امروز چهارشنبه برای این داوطلبان باز خواهد بود و آنان میتوانند کارت ورود به جلسه را دریافت و فرم خود اظهاری را تکمیل کنند. مهلت فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.
اطلاعیه آخرین مهلت دریافت کارت ورود به جلسه چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی سال 1399
اطلاعیه 16 - در خصوص آخرین مهلت دریافت کارت چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 15 - در خصوص دریافت کارت چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
ویرایش محل آزمون از امروز یکشنبه 99/5/5 لغایت 99/5/7 به مدت 48 ساعت تمدید می گردد.
اطلاعیه
اطلاعیه 14 - در خصوص اعلام زمان ویرایش حوزه امتحانی داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی دوره 47
اطلاعیه 13 - در خصوص تمدید زمان تکمیل مدارک در چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 12 - در خصوص زمان تکمیل مدارک در چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 11 - در خصوص تمدید زمان ثبت نام و ویرایش چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
نکته مهم در خصوص اطلاعیه شماره 10 : در مهلت زمانی ذکر شده، فقط افرادی می توانند ثبت نام نمایند که قبلا هزینه آزمون را پرداخت نموده اند و موفق به ادامه ثبت نام نشده اند.ویرایش برای کلیه افراد فعال می باشد.
اطلاعیه 10 - در خصوص تمدید زمان ویرایش ثبت نام چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 8 - در خصوص تمدید زمان ثبت نام چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 7 - در خصوص تمدید زمان ثبت نام چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه مهم در خصوص لغو برگزاری آزمون های فروردین و اردیبهشت 99
تاریخ برگزاری آزمون های لغو شده اسفند 98
اطلاعیه 6 - در خصوص تغییر زمان برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی اسفند 98
اطلاعیه 5 - در خصوص رفع نقص مدارک ارسالی چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 4 - در خصوص تغییر زمان تمدید ثبت نام چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 3 - در خصوص تمدید و ویرایش ثبت نام چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه مهم در خصوص تغییر زمان برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 2 - در خصوص تمدید زمان ثبت نام چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی چهل و هفتمین دوره سال تحصیلی 1400-1399 – اصلاح پیوست 4 -99/02/31
اطلاعیه 1 - در خصوص زمان ثبت نام چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی اسفند 98 به علت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 98/12/8 برگزار خواهد شد.
اخبار و اطلاعیه دوره 46
اطلاعیه 27 - در خصوص زمان ثبت نام پذیرفته شدگان در تکمیل ظرفیت چهل و ششمین دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اطلاعیه 26 - در خصوص اعلام نتايج تكميل ظرفيت چهل و ششمین دوره آزمون پذيرش دستيار
اطلاعیه 25 - در خصوص افزایش ظرفیت و تمدید زمان انتخاب رشته محل و ویرایش در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
جدول اعلام نیاز رشته_ محل در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی
اطلاعیه 24 - اطلاعیه در خصوص تکمیل ظرفیت در چهل وششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه شماره 23
اطلاعیه 22 - در خصوص اعلام نتایج در چهل وششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 21 - در خصوص اعلام نتايج چهل و ششمین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي
اطلاعیه 20- در خصوص آزمون صلاحیتهای بالینی در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 19 - در خصوص عدم تمدید انتخاب رشته محل در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 18 - در خصوص تمدید و ویرایش انتخاب رشته محل در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 17 - در خصوص برگزاری ارزیابی و مصاحبه رشته پزشکی قانونی در چهل وششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
بیستمین همایش آموزش پزشکی ایران
اطلاعیه 16 - در خصوص تمدید و ویرایش انتخاب رشته محل در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 15 - نکاتی در خصوص برگزاری ارزیابی و مصاحبه در چهل وششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 14 - در خصوص برگزاری ارزیابی و مصاحبه رشته های زنان و زایمان، روانپزشکی و پزشکی خانواده در چهل وششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 13 - در خصوص تمدید و ویرایش انتخاب رشته محل در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی - ویرایش جدول
دفترچه راهنماي انتخاب رشته_ محل آزمون پذیرش دستیارتخصصی چهل و ششمین دوره سال 98 – ویرایش جدول شماره 3
لیست ده نفر برتر چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 12 - در خصوص انتخاب رشته محل در چهل وششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 11 - در خصوص اعلام کارنامه علمی درچهل وششمین دوره آزمون پذیرش دستيار تخصصی
اطلاعیه 10 - در خصوص کلید نهایی چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 9 - در خصوص اعلام کارنامه علمی در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 8 - در خصوص تکمیل مدارک سهمیه در چهل و ششمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی
کلید اولیه چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه D
کلید اولیه چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه C
کلید اولیه چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه B
کلید اولیه چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه A
اطلاعیه 7 - در خصوص تکمیل مدارک سهمیه در چهل و ششمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 6 - در خصوص مهلت ویرایش وثبت نام مجدد چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
اطلاعیه 5 - در خصوص مهلت ویرایش وثبت نام مجدد چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
اطلاعیه 4 - در خصوص مهلت ویرایش وثبت نام مجدد چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
اطلاعیه 3 - رای صادره در نودمین شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 97/9/11 در چهل وششمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی-ویرایش 97/10/02
اطلاعیه 2 - در خصوص تغییر شرایط استفاده ازسهمیه مناطق محروم در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
دفترچه راهنماي آزمون پذیرش دستیارتخصصی چهل و ششمین دوره ( سال تحصيلي 99-98 )
اطلاعیه 1 - در خصوص زمان ثبت نام چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال (99-98)
اخبار و اطلاعیه دوره 45
نتایج تکمیل ظرفیت دستیاری تخصصی دوره 45
اطلاعیه 24 - در خصوص اعلام نتایج تکمیل ظرفیت چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 23 - در خصوص پذیرش در دانشگاه بقیه الله درمرحله تکمیل ظرفیت چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 22 - در خصوص افزایش ظرفیت و تمدید زمان انتخاب رشته محل و ویرایش در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
جدول شماره2 تکمیل ظرفیت دستیاری دوره 45
جدول شماره1 تکمیل ظرفیت دستیاری دوره 45
اطلاعیه 21 - در خصوص پذیرش در دانشگاه بقیه الله و رشته پزشکی قانونی در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه مهم : به دلیل عدم دریافت ظرفیت های نهایی، زمان انتخاب رشته محل به تاریخ 97/9/5 لغایت 97/9/8 تغییر یافته است.
اطلاعیه 20 - در خصوص ثبت نام تکمیل ظرفیت چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 19 - درخصوص آزمون مجدد مردودین مصاحبه دو رشته زنان زايمان و روانپزشکی در چهل و پنجیمن دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 18 - در خصوص اعلام نتایج نهایی رشته های زنان و زایمان و روانپزشکی
در آزمون دستیاری دوره 45 رشته روانپزشکی و زنان و زایمان ،آزمون الکترونیک برگزار نمی گردد و آزمون فقط به صورت مصاحبه می باشد.
اطلاعیه 17 - در خصوص مصاحبه رشته هاي روانپزشكي و زنان زايمان
اطلاعیه 16 - در خصوص اعلام کارنامه نهایی چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 15 - در خصوص مصاحبه رشته هاي روانپزشكي و زنان زايمان
اطلاعیه 14 - اعلام نتايج چهل و پنجمين آزمون پذيرش دستيار تخصصي
فرم مربوط به مشخصات مرکز تحقیقاتی میزبان و مشخصات استاد راهنما برای داوطلبان پزشک پژوهشگر
اطلاعیه 13 - اعلام زمان ارسال مدارک مخصوص داوطلبان پزشک پژوهشگر در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 12 - اعلام زمان آزمون شفاهی/علمی –مهارتی و مصاحبه رشته پزشک خانواده در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 11 - تمدید مهلت انتخاب رشته - محل و ویرایش و تغییر ظرفیت در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
دفترچه راهنماي انتخاب رشته_ محل آزمون پذیرش دستیارتخصصی چهل و پنجمین دوره ( سال تحصيلي 98-97 ) - ویرایش 97/04/13
اطلاعیه 10 - اعلام زمان انتخاب رشته_ محل چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 9 - اعلام کارنامه علمی چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 8 - در خصوص تکمیل مدارک چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 7 - در خصوص کلید نهایی چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
دریافت فایل فرمهای مناطق محروم
اطلاعیه 6 - در خصوص تکمیل مدارک و ویرایش سهمیه درچهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
کلید اولیه چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه D
کلید اولیه چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه C
کلید اولیه چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه B
کلید اولیه چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه A
اطلاعیه 5 - در خصوص اعلام کلید اولیه و مهلت اعتراض به سوالات در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
اطلاعیه 4 - در خصوص مهلت ثبت نام مجدد چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 3 – در خصوص مهلت ویرایش و ثبت نام مجدد چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه 2 - در خصوص مهلت ویرایش وثبت نام مجدد چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
دفترچه راهنماي آزمون پذیرش دستیارتخصصی چهل و پنجمین دوره ( سال تحصيلي 98-97 )- ویرایش 96/11/02
اطلاعیه 1 - اعلام تاریخ ثبت نام چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی(97-98)
اخبار و اطلاعیه دوره 44
نتایج و اطلاعات دوره 44
درخصوص اعلام نتایج تکمیل ظرفیت چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
درخصوص اعلام اسامی واجدین شرایط مصاحبه در رشته های زنان و زایمان، روانپزشکی و پزشکی خانواده در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
درخصوص تمدید زمان انتخاب و ویرایش رشته_ محل جهت تکمیل ظرفیت چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی و تغییر ظرفیت رشته محل ها
در خصوص تکمیل ظرفیت چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی (آخرین ویرایش - 96/10/05)
در خصوص اعلام کاهش تعهدات سهمیه خانمها
اطلاعیه در خصوص اعلام کارنامه نهایی چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
درخصوص اعلام نتایج نهایی رشته های زنان و زایمان و روانپزشکی
در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الترونیک و مصاحبه رشته های زنان و زایمان و روانپزشکی
اطلاعیه اعلام نتایج چهل و چهارمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه مهم
در خصوص تمدید زمان انتخاب رشته محل ،ویرایش و تغییراتی در جداول دفترچه راهنما ی انتخاب رشته محل
در خصوص تمدید انتخاب رشته محل و تکمیل مدارک درچهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
دفترچه راهنماي انتخاب رشته_ محل آزمون پذیرش دستیارتخصصی چهل و چهارمین دوره ( سال تحصيلي 97-96 )
در خصوص انتخاب رشته محل و تکمیل مدارک درچهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
راهنمای آزمون PMP الکترونیک (پزشک خانواده)
اطلاعیه تمدید مهلت انتخاب محل مرحله دوم آزمون پزشک خانواده
در خصوص مرحله دوم آزمون چهل و چهارمین دوره پذیرش دستیار تخصص رشته پزشک خانواده
کلید نهایی
در خصوص ویرایش اطلاعات و تکمیل مدارک و چگونگی پذیرش در برخی از رشته ها درچهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
کلید اولیه چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه D
کلید اولیه چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه C
کلید اولیه چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه B
کلید اولیه چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه A
در خصوص مهلت ویرایش وثبت نام مجدد چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
درخصوص آزمون چهل و چهارمین دوره آزمون پذيرش دستیار تخصصي و رشته دستیار تخصصی پزشک خانواده
دفترچه راهنماي چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی (سال تحصيلي 96-97) ویرایش بند ب سهمیه رزمندگان 20/11/95
اطلاعیه در خصوص معرفی برنامه آموزشی « پزشك پژوهشگر» و نحوه پذیرش این گروه
اطلاعیه در خصوص زمان ثبت نام چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اخبار و اطلاعیه دوره 43
اطلاعیه در خصوص زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه در خصوص اعلام نتایج تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه در خصوص تمدید زمان انتخاب و ویرایش رشته _محل جهت تکمیل ظرفیت و تغییر ظرفیت رشته محل ها
اطلاعیه در خصوص اعلام تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ( آخرین ویرایش 95/09/07 )
اطلاعیه - اعلام نتايج داوطلبان نیروهای مسلح
اطلاعیه - اعلام نتايج آزمون دستياري دوره چهل و سوم
اطلاعیه در خصوص تمدید آخرین زمان ویرایش انتخاب رشته _محل چهل و سومین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي
اطلاعیه در خصوص تمدید زمان ویرایش انتخاب رشته _محل چهل و سومین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي
اطلاعیه در خصوص تمدید زمان انتخاب رشته _محل چهل و سومین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي
اطلاعیه در خصوص کارنامه علمی2 (بدون احتساب سوابق تحصیلی)
دفترچه راهنماي انتخاب رشته_ محل آزمون پذیرش دستیارتخصصی آخرین ویرایش 95-05-24
اطلاعیه در خصوص اعلام کارنامه شماره 2 و دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل
اطلاعیه درخصوص بررسی مدارک سهمیه ها و مهلت تکمیل مدارک زمان تکمیل مدارک تا ساعت 12 روز شنبه تاریخ 2/5/95 تمدید شد
اطلاعیه در خصوص ظرفیت دانشگاهها برای داوطلبان سهميه مناطق محروم در هر رشته جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استانها
کلید نهایی سوالات دفترچه D
کلید نهایی سوالات دفترچه C
کلید نهایی سوالات دفترچه B
کلید نهایی سوالات دفترچه A
اطلاعیه در خصوص کارنامه علمی اولیه چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار آخرین ویرایش 95-03-16
اطلاعیه در خصوص اعلام کلید اولیه و اعتراض به سوالات
کلید اولیه سوالات دفترچه D
کلید اولیه سوالات دفترچه C
کلید اولیه سوالات دفترچه B
کلید اولیه سوالات دفترچه A
اطلاعیه در خصوص مهلت ویرایش و ثبت نام مجدد چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
دفترچه راهنماي آزمون پذیرش دستیارتخصصی چهل و سومین دوره ( سال تحصيلي 95-96 )
اطلاعیه در خصوص آزمون سنجش صلاحیت بالینی
راهنمای آزمون ورودی چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال