`
اطلاعیه شماره 1 در خصوص زمان  ثبت نام و برگزاری چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی

جدول زمانبندی ثبت نام و برگزاری آزمون چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی جهت اطلاع کلیه افراد متقاضی شرکت در آزمون مذکور اعلام میگردد

ثبت نام جهت شرکت در آزمون:

آغاز ثبت نام :11/9/91

پایان ثبت نام :6/10/91

کلیه مراحل ثبت نام از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir انجام می پذیرد.

تاریخ برگزاری آزمون : 5/2/92

سایر اطلاعات مرتبط با مشمولین ثبت نام و شرکت در آزمون همراه با آغاز ثبت نام طی دستورالعملی از طریق سایت مذکور اعلام خواهد گردید.

 

 

صفحه اصلي