دستیاری فوق تخصصی پزشکی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 35
اطلاعیه مهم- آخرین مهلت انتخاب محل آموزش سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از ساعت 9 صبح تا ساعت 24 روز سه شنبه 97/1/21 خواهد بود.
جدول نهايي ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت 35 دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1396
اطلاعیه 2 - در خصوص انتخاب محل آموزش سي و پنجمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي
دفترچه سوالات گروه مراقبتهای ویژه ICU
دفترچه سوالات گروه کودکان
دفترچه سوالات گروه روانپزشکی کودک و نوجوان
دفترچه سوالات گروه داخلی
دفترچه سوالات گروه جراحی
دفترچه سوالات گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی
جدول محل برگزاری آزمون شفاهی پذیرش دستیاری فوق تخصصی
به اطلاع متقاضیان ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصص دوره 35 می رساند:مهلت ثبت نام از تاریخ 96/10/28 لغایت ساعت 24 روز 96/10/29 تمدید می گردد.
آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر
اطلاعیه 1 - در خصوص مراحل ثبت نام و تاريخ برگزاري سی و پنجمین دوره آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصی
جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
جدول نهايي ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي جهت 35 دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 96
دفترچه سي و پنجمین دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌ تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌ -آخرین ویرایش 96/10/13
اخبار و اطلاعیه دوره 34
محل برگزاري شفاهي تكميل ظرفيت آزمون سي وچهارمين دوره پذيرش دستيار فوق تخصصي سال 1396
جدول شماره 2 - جدول محل تعهدات پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
جدول شماره 1 - جدول رشته –محل تکمیل ظرفیت سي وچهارمين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي
دستورالعمل تکمیل ظرفیت سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصص
در خصوص ثبت نام تکمیل ظرفیت سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
تمديد انتخاب محل آموزش سي و چهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي
جدول نهايي ظرفيت رشته هاي فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهت 34 دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي سال 1395
جدول محل برگزاری آزمون شفاهی پذیرش دستیاری فوق تخصصی
سهمیه متقاضیان مناطق محروم و هیات علمی در حال بررسی میباشد و اطلاعات مندرج بر روی کارت ورود به جلسه ممکن است تغییر کند.
اطلاعيه در خصوص بررسی مدارک سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
اطلاعيه: تمدید زمان ثبت نام سي و چهارمین دوره آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي
دفترچه سي وچهارمين دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌ آخرین ویرایش 95/09/28
اطلاعيه در خصوص مراحل ثبت نام و تاريخ برگزاري سي و چهارمین دوره آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي