فلوشیپ  

  
اخبار و اطلاعیه سال 1399
آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر
جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) سال 99
دستورالعمل آزمون پذيرش دوره هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) سال 99
اخبار و اطلاعیه سال 1398
کلید اولیه سوالات آزمون پذيرش دستیار رشته جراحی عروق خرداد 98
دفترچه سوالات آزمون پذيرش دستیار رشته جراحی عروق خرداد 98
اطلاعيه جدول زمانبندی آزمون رشته جراحی عروق
اطلاعیه برگزاری آزمون پذيرش دستیار رشته جراحی عروق
اطلاعیه آزمون پذيرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) رشته جراحی عروق
اطلاعیه تعویق زمان آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اردیبهشت ماه سال 1398
در خصوص به تعویق افتادن آزمون‌ پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اردیبهشت ماه سال 1398
اطلاعیه در خصوص بررسي مدارك آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) ارديبهشت ماه سال 1398
ثبت نام مجدد آزمون فلوشیپ 98 به مدت یک روز در روز شنبه مورخ 97/12/25 فعال خواهد شد
اطلاعيه جدول دانشگاه ها با اولویت مناطق محروم
اطلاعيه شماره سه
اطلاعیه شماره دو - در خصوص تمدید ثبت نام آزمون پذيرش دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) 98
اطلاعيه شماره یک
جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) سال 98
دستورالعمل آزمون پذيرش دوره هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) سال 98
اخبار و اطلاعیه سال 1397
کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 12و97/2/11 از طریق دانشگاه های متولی برگزاری آزمون توزیع می گردد.
در خصوص بررسي مدارك آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) ارديبهشت ماه سال 1397
در خصوص مهلت ویرایش وثبت نام مجددآزمون پذيرش دستیار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) ارديبهشت 1397
در خصوص تمدید زمان ثبت نام آزمون پذيرش دوره هاي تکميلی تخصصی (فلوشيپ) ارديبهشت ماه 1397
در خصوص تمدید زمان ثبت نام آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 97
در خصوص مدارک و مستندات پزشک پژوهشگر دوره هاي تکميلی تخصصی (فلوشيپ) ارديبهشت ماه 1397
در خصوص زمان ثبت نام آزمون پذيرش دوره هاي تکميلی تخصصی (فلوشيپ) ارديبهشت ماه 1397
آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر
جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) سال 97
دستورالعمل آزمون پذيرش دوره هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) سال 97
اخبار و اطلاعیه سال 1396
در خصوص دريافت كارت ورود به جلسه آزمون پذيرش دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) ارديبهشت ماه 1396
در خصوص تمدید زمان ثبت نام آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)
در خصوص بررسي مدارك آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ)
تمدید زمان ثبت نام
اطلاعیه اصلاح جدول
اطلاعیه اصلاح راهنما
جدول ظرفیت آزمون پذيرش دوره اي تکميلي تخصصي (فلوشيپ)
راهنمای آزمون پذيرش دوره هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) مورخ 21/2/1396