دستیاری تخصصی پزشکی  

  
اخبار و اطلاعیه دوره 44
کلید نهایی
در خصوص ویرایش اطلاعات و تکمیل مدارک و چگونگی پذیرش در برخی از رشته ها درچهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
کلید اولیه چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه D
کلید اولیه چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه C
کلید اولیه چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه B
کلید اولیه چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی – دفترچه A
در خصوص مهلت ویرایش وثبت نام مجدد چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی
درخصوص آزمون چهل و چهارمین دوره آزمون پذيرش دستیار تخصصي و رشته دستیار تخصصی پزشک خانواده
دفترچه راهنماي چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی (سال تحصيلي 96-97) ویرایش بند ب سهمیه رزمندگان 20/11/95
اطلاعیه در خصوص معرفی برنامه آموزشی « پزشك پژوهشگر» و نحوه پذیرش این گروه
اطلاعیه در خصوص زمان ثبت نام چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی