`
اطلاعيه دبيرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصي

آگهي پذيرش دانشجو براي رشته هاي Ph.D و تخصصي داروسازي

بيست ودومين دوره ی امتحانات پذيرش دانشجوي دوره دكتري Ph.D و تخصصي در رشته هاي داروسازي از طريق برگزاري آزمون كتبي در تاريخ 6/3/89 برگزار خواهد شد.

مقدمه:

ضوابط و نحوه ی برگزاري بيست و دومين دوره آزمون پذيرش دانشجوي دوره ی دكتري Ph.D و تخصصي داروسازي در رشته هاي فارماسيوتيكس، شيمي داروئي، فارماكوگنوزي، بيوتكنولوژي داروئي، سم شناسي، داروسازي باليني، داروسازي سنتي، اقتصاد و مديريت دارو، كنترل دارو، داروسازي هسته اي، نانوفن آوري دارويي، زيست مواد دارويي به شرح ذيل اعلام مي گردد. ظرفيت پذيرش هر رشته در صفحه 7 اين اطلاعيه درج شده است.

شرايط عمومي و نحوه پذيرش متقاضيان:

  1. اعتقاد به نظام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

  2. اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

  3. دارا بودن شرايط عمومي ورود به دوره ی مربوطه، بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

  4. دارا بودن دانشنامه ی دكتراي داروسازي و كارشناسي ارشد داروسازي از دانشگاههاي داخل و يا خارج از كشور كه به تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.

تبصره 1:

1. متقاضياني كه داراي مدرك دكترا يا كارشناسي ارشد داروسازي نيستند، در صورت دارا بودن مدارک ذكر شده درجدول پيوست قادر به شركت در آزمون مورد نظر تخصصي می باشند.

2. نداشتن منع قانوني براي ادامه ی تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي جهت داوطلبان ذكور و يا داشتن دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت، بديهي است مسئوليت معافيت موقت كفالت و يا پزشكي درصورت موافقت دانشگاه بعهده ی داوطلب بوده ودرصورت فراخواني اين گروه از قبول شدگان ازسوي اداره ی وظيفه ی عمومي، وزارتخانه هيچ گونه تعهدي جهت ترخيص آنها برعهده نخواهد داشت.

3. داوطلباني كه در حال انجام خدمت وظيفه ی عمومي مي باشند بايد تا تاريخ 31/6/89 خدمت وظيفه ی عمومي را به پايان برسانند.

تبصره 2:

1. دانشجويان ترم آخر با ارائه گواهي از دانشگاه محل تحصيل مبني بر فراغت از تحصيل تا پايان شهريورماه 1389 مجاز به شركت در آزمون مي باشند.

2. داوطلبان تنها مجاز به ثبت نام در يك رشته ی دكتري Ph.D و تخصصي مي باشند.

3. شرايط شركت مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در آزمون دوره ی دكتري تخصصي (Ph.D):

- فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي:

1- انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان يا داشتن معافيت از انجام خدمات قانون مذكور، قبل از شركت فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي در آزمون مذكور.

2- فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي چنانچه حداكثر 3 ماه بعد از فراغت از تحصيل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را در منطقه و پايين تر شروع نمايند، مجاز به شركت در آزمون مي باشند. بديهي است اين گروه از فارغ التحصيلان در صورت پذيرفته شدن در آزمون، مي بايست تا زمان شروع دوره ی تحصيلي به خدمات قانوني خود ادامه دهند.

- فارغ التحصيلان مقاطع كارشناسي ارشد:

1- چنانچه رشته ی تحصيلي هر سه مقطع (کارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد) در رديف رشته هاي مازاد بر نياز وزارت بهداشت باشند، منعي جهت شركت در آزمون ندارند.

2- چنانچه رشته ی تحصيلي در يكي از مقاطع (اعم از كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد) در رديف رشته هاي مورد نياز وزارت بهداشت باشند، جهت شركت در آزمون مذكور مي بايست وضعيت خدمت طرح نيروي انساني را به يكي از صور زير مشخص نمايند:

  • ارائه گواهي پايان طرح در مقطع انجام شده

  • ارائه گواهي معافيت از خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيرا پزشكان در خصوص رشته هاي تحصيلي كه مورد نياز وزارت بهداشت مي باشند (در مقاطع تحصيلي مربوطه)

- رشته هاي مورد نياز وزارت بهداشت عبارتند از: پزشكی، دندانپزشكی، داروسازی، پرستاري، اطاق عمل، هوشبري، راديولوژي، علوم آزمايشگاهي، پرستاري دندانپزشكي، فوريت هاي پزشكي، بهداشت دهان

- رشته هاي مازاد بر نياز وزارت بهداشت عبارتند از: تغذيه، شنوائي سنجي، بينايي سنجي، كاردرماني، فيزيوتراپي، گفتاردرماني، ضبط آمار و مدارك پزشكي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، آمار حياتي، روانشناسي باليني، خدمات اجتماعي و مددكاري، مامايي، علوم و صنايع غذايي، اقتصاد بهداشت، مهندسي پزشكي، راديوتراپي، پروتز دندان، اندام مصنوعي، رشته هاي مختلف بهداشتي، بهداشتكار دهان و دندان، فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پايه پزشكي تا مقطع دكتري، كتابداری پزشكي، پزشكي هسته ای

تبصره: كليه ی فارغ التحصيلاني كه تا تاريخ 31/6/89 خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را به انجام رسانند مجاز به شركت در آزمون مذكور مي باشند.

تبصره 3:

  1. نداشتن نقص عضو موثر براي فعاليت حرفه اي

  2. كليه ی متقاضيان موظف مي باشند بر اساس ضوابط و مصوبات بيست و يكمين نشست شورا، تعهد محضري به صورت خاص يا عام بسپارند.

توجه:

اجازه ی شركت در امتحان وانتخاب رشته ی داوطلبان كادر ثابت و رسمي نيروهاي نظامي و انتظامي منوط به ارائه ی معرفي نامه و موافقت رسمي از طرف مراجع ذيصلاح مربوطه خواهد بود.

- ارائه ی مدرك قبولي در يكي از امتحانات زبان انگليسي به شرح ذيل، براي ثبت نام در آزمون ورودي دوره هاي مختلف Ph.D و تخصصي داروسازي الزامي مي باشد و از مدت شركت در امتحان زبان نبايد بيش از دو سال گذشته باشد:

  حداقل نمره 50 MHLE    
  حداقل نمره 50  MSRT -MCHE سابق
  حداقل نمره 480 TOEFL
  حداقل نمره 5 IELTS آکادمیک
  حداقل نمره 70 MELAB

مدارک TOEFL مورد قبول، فقط شامل تافل های موسسه ETS که به دو صورت PBT و IBT تحت نظر سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می گردد، می باشد.

لازم به ذكر است داوطلباني كه در امتحان زبان MSRT وMHLE نمره ی 45 تا 49 را كسب كرده باشند، در آزمون اين دوره مي توانند ثبت نام نمايند مشروط بر اين كه تا پايان نيم سال دوم تحصيل موفق به كسب نمره ی حد نصاب (50) شوند، در غير اين صورت قبولي آنها كان لم يكن تلقي شده و از ادامه تحصيل آنها جلوگيري مي شود.

  • آزمون ورودي شامل امتحان كتبي و امتحان شفاهي است كه به شرح ذيل برگزار خواهد گرديد.

  • نمره ی امتحان كتبي 80% نمره كل و نمره ی آزمون شفاهي 20% از كل نمره ی آزمون ورودي را تشكيل خواهد داد.

ضمنا" 2 برابر ظرفيت اعلام شده (در صورت داشتن حد نصاب لازم) از قبول شدگان امتحان كتبي (بدون اعلام نمره ی كتبي به مصاحبه كنندگان) به مرحله شفاهي راه خواهند يافت.

قوانين مصوب در ارتباط با سهميه ها:

سهميه ی رزمندگان:

حداكثر20% از ظرفيت كل پذيرش در هر رشته به رزمندگان، ايثارگران، همسران و فرزندان شاهد، آزادگان، همسر و فرزند آزاده، جانبازان 25 % و يا بالاتر، فرزند و همسر جانباز 50 % و بالاتر و مفقودالاثر اختصاص دارد كه يكي از شرايط سنجش در سهميه، كسب حداقل 80 % حدنصاب نمره ی آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد در آن رشته مي باشد.
بر اساس آیين نامه ی اجرائي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان داوطلب بسيجي و اصلاحيه هاي بعدي آن، افراد زير مي-توانند از سهميه ی رزمندگان و ايثارگران استفاده نمايند:

- رزمندگان بسيجي: رزمندگان بسيجي كه براساس ماده 1 و تبصره هاي چهارگانه ی ماده ی مذكور در آيين نامه ی اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي از تاريخ 31/6/1359 تا 31/6/1367 حداقل 6 ماه متوالي يا متناوب داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذيربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي یا وزارت جهادكشاورزي) نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه ی رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران (نيروي مقاومت بسيج يا وزارت جهاد كشاورزي) مورد تائيد نهايي قرار گيرد.

تذكر مهم: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه ی رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي لازم است جهت دريافت فرم مخصوص استفاده از سهميه ی رزمندگان و نيز كد رهگيري 12 رقمي، به رده هاي سپاه مراجعه و سپس در تقاضانامه ی اينترنتي نسبت به درج سهميه ی خود اقدام نمايند.

تبصره 1: مناطق عملياتي براساس مصوبات شوراي عالي دفاع تعيين مي شود.

تبصره 2: مدت حضور يا خدمت در جبهه ی سربازان و پاسداران وظيفه و همچنين تعهدات و ماموريتهاي خدمتي پرسنل وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان هاي نظامي در جبهه و نيز طرح 6 ماهه ی دانشجويان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، حضور داوطلبانه تلقي نمي شود.

تبصره 3: به استناد ابلاغيه ی ستاد كل نيروهاي مسلح،‌ از مجموع خدمت كاركنان وظيفه در جبهه، مدت يك سال آن در اجراي ماده ی 5 قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه ی عمومي مصوب 26/1/65 به عنوان خدمت موظف و مازاد آن به عنوان حضور داوطلبانه محسوب مي گردد.

تبصره 4: نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاه هاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه ی رزمندگان نمي شوند.

تبصره 5: كد رهگيري 12 رقمي براي هر آزمون در هر سال متفاوت مي باشد. لذا داوطلبان ضرورت دارد براي ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوطه، نسبت به دريافت كد رهگيري 12 رقمي مخصوص همان آزمون اقدام كنند.

تبصره 6: فرزندان و همسر رزمندگاني كه منحصراً‌ در جبهه حضور داشته اند، مشمول استفاده از سهميه نخواهند بود.

 براساس تبصره 2 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب 18/2/1368 هيات محترم وزيران و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب 11/9/1371 مجلس شوراي اسلامي، داوطلباني كه از سال 1368 به بعد يك نوبت با سهميه ی رزمندگان در آزمونهاي ورودي پذيرفته شده اند، درصورتي كه داراي حداقل مدت 12 ماه حضور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل باشند، باتوجه به تذكر مهم فوق مي-توانند در اين آزمون با سهميه ی رزمندگان شركت نمايند. در غير اين صورت حق استفاده از سهميه ی رزمندگان در آزمون ورودي را نخواهند داشت.

تبصره 1: آن دسته از داوطلباني كه بعد از سال 1368 با استفاده از سهميه ی رزمندگان يك بار در دوره ی كارشناسي و يك بار در دوره ی كارشناسي ارشد پذيرفته شده اند، در صورتي كه داراي حداقل 18 ماه حضور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل باشند، مي توانند در اين آزمون با سهميه ی رزمندگان شركت نمايند.

تبصره 2: آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه ی رزمندگان يك بار در آزمون Ph.D پذيرفته شده باشند، طبق ضوابط حق استفاده ی مجدد از سهميه ی رزمندگان در آزمون ورودي را نخواهند داشت.

- فرزندان و همسران شهداء، مفقودين و اسراء، فرزندان و همسر آزادگان، فرزندان و همسر جانبازان 50% و بالاتر، جانبازان 25% و بالاتر براي استفاده از سهميه ی رزمندگان بايد بر اساس ضوابط مندرج در ذيل اقدام كنند:

تبصره: فرزندان و همسران جانبازان كمتر از 50% دقت نمايند مجاز به استفاده از سهميه نمي باشند، لذا از انتخاب اين سهميه خودداري نمايند.

- اعمال سهميه ی شاهد و ايثارگر صرفاً با دريافت كد رهگيري ایثارگری از طریق سایت اینترنتی ایثار به آدرس www.isaar.ir و درج کد دریافتی در لينك مربوطه امكان پذير است، لذا متقاضيان اين سهميه موظفند پس از ثبت کد رهگیری ایثارگری خود در فرم ثبت نام، در طول هفته ی بعد مجدداً به سايت ايثار مراجعه نموده و با درج كدرهگيري ايثارگري خود در قسمت پيگيري سهميه، از آخرين وضعيت تائيد يا رد سهميه خويش از سوي بنيادشهيد و امور ايثارگران مطلع شوند.

- كد رهگيري دريافتي از سايت ايثار براي هريك از آزمونها با هم تفاوت دارد، لذا متقاضيان با كدرهگيري ايثارگري صادر شده جهت ساير آزمونها، امكان بهره مندي از امتياز سهميه در اين آزمون را نخواهند داشت و لازم است بدين منظور كد جداگانه اي از سايت ايثار دريافت نمايند.

- متقاضيان دريافت كدرهگيري از سايت ايثار، در صورت مواجه شدن با هرگونه مشكل و يا سؤالي درخصوص سهميه مي توانند از طريق تماس با بنياد محل پرونده (شماره تلفن هاي مندرج درسايت ايثار) نسبت به رفع آن اقدام نمايند.

تذكر مهم:

٭ جانبازان با درصد جانبازي حداقل 25% به شرط عدم استفاده در آزمون قبلي و در صورت استفاده، داشتن شش (6) ماه خدمت داوطلبانه درجبهه يا 10% جانبازي اضافي الزامي است. جانبازان با درصد جانبازي 25 % و آزادگان در صورت دارابودن مدت حضور در جبهه ضمن درج كدرهگيري در مشخصات سهميه اي فرم ثبت نام، به ارگان ذيربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) مراجعه و با ارائه ی كارت جانبازي و آزادگي، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تكميل نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستادمشترك سپاه پاسداران (نيروي مقاومت بسيج) مورد تاييد نهايي قرار گيرد و در گزينش نهايي به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازي و مدت اسارت اضافه گردد.

تذكر: داوطلبان فقط مجاز به استفاده از يك سهميه مي باشند، لذا مي بايست در فرم ثبت نام سهميه ی خود را مشخص نمايند.

تبصره 1:

1- كساني كه قبلا" يك بار از سهميه ی رزمندگان استفاده نموده اند، براي استفاده ی مجدد از سهميه ی مربوطه، مي بايست گواهي مبني بر شش ماه ديگر خدمت داوطلبانه ی بسيجي خارج از خدمت وظيفه عمومي را كه به تاييد ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارتخانه رسيده باشد، ارائه نمايند.

2- به مربيان عضو هيئت علمي شاغل در دانشكده هاي داروسازي كه واجد بقيه ی شرايط شركت باشند، سهميه اي طبق مصوبه-ی بيستمين نشست شوراي آموزش داروسازي و تخصصي تعلق خواهد گرفت.

3- به داوطلبان بومي استان های خوزستان، كرمانشاه، سیستان و بلوچستان و كرمان سهميه اي طبق مصوبه ی بيست و يكمين نشست آموزش داروسازي و تخصصي اختصاص داده مي شود، مشروط بر آن كه داوطلب 80 درصد نمره ی آخرين فرد پذيرفته شده ی سهميه ی آزاد را كسب نمايد. خاطرنشان مي سازد متقاضيان استفاده از اين سهميه بايستي علاوه بر مدارك لازم مبني بر بومي بودن، اعلام نياز در رشته ی مربوطه از دانشگاه محل تعهد (كرمان – اهواز – زابل – كرمانشاه) را همراه با ساير مدارك ارسال نمايند تا مجاز به استفاده از سهميه مذكور باشند.

4- پذيرش متقاضيان براي دانشكده ی داروسازي زابل به عنوان سهميه ی مناطق محروم مطابق موارد بند3 تبصره 1 اعمال مي-گردد.

5- متقاضيان استفاده از سهميه مازاد طبق ضوابط و مصوبات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي پذيرفته مي شوند. (آیین نامه سهمیه ی مازاد)

6- داوطلبان متقاضي استفاده از آئين نامه ی تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان مي بايست پس از مطالعه اين آیين نامه و در صورت احراز شرايط لازم، به دفتر استعدادهاي درخشان (يا واحد مربوط به امور استعدادهاي درخشان) دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه و پس از اخذ گواهي، نسبت به تكميل محل مربوطه در تقاضانامه ی ثبت نام اينترنتي اقدام نمايند. (آیین نامه استعدادهای درخشان)

بديهي است در صورتي كه گواهي اخذ شده مغاير با مفاد آیين نامه باشد، مسئوليت عواقب بعدي به عهده ی دانشگاه و خود داوطلب خواهد بود و در صورت پذيرش در آزمون، قبولي فردكان لم يكن تلقی خواهد شد.

تذكر مهم: داوطلبان مي بايست در انتخاب سهميه ی خود دقت نمايند؛ پس از ثبت نام، تغيير سهميه در هيچ يك از مراحل آزمون امكانپذير نمي باشد (در هر صورت: پذيرش و يا عدم پذيرش داوطلب).

مدارك لازم جهت تكميل ثبت نام و شركت در امتحان ورودي:

1- تصویر کارت ملی

2- يك برگ تصوير از كليه ی صفحات شناسنامه

3- تصوير يك قطعه عكس 4 × 3 سانتي متر (حداكثر KB100 با فرمت JPG )

4- تصوير برگ پايان خدمت وظيفه ی عمومي يا معافيت دائم يا مدركي كه وضعيت نظام وظيفه ی متقاضي (داوطلب ذكور)را مشخص نمايد.

5- تصوير آخرين مدرك تحصيلي و يا ارائه ی گواهي از دانشگاه محل تحصيل مبني بر فراغت از تحصيل تا تاريخ 31/6/89

6- تصویر فیش بانکی به مبلغ يك صد و سي هزار ريال (000/130) واریز شده به حساب جاري 6/1278 به نام خزانه داري كل (قابل پرداخت در كليه ی شعب بانك ملي ایران)

داوطلبان بايد شماره ی فيش بانكي و تاريخ واريز آن را درزمان ثبت نام اينترنتي در محل مربوطه ثبت نموده و اصل فيش واريزي را در هنگام دريافت كارت ورود به جلسه آزمون ارائه نمايند.

تذكر: ارائه ی اصل فيش واريزي در هنگام توزيع كارت الزامي مي باشد. لازم به ذكر است اصل فيش پس از ارائه مي بايست نزد خود داوطلب جهت ارسال به همراه مدارك باقي بماند.

7- تصوير گواهي قبولي در يكي از امتحانات زبان انگليسي (به شرح ياد شده)

8- شاغلين مي بايست تصوير نامه ی موافقت موسسه ی متبوع خود با ادامه ی تحصيل متقاضي در صورت قبولي درامتحان را ارسال نمايند.

9- متقاضيان استفاده از سهميه هاي مازاد، بومي، مناطق محروم و استعدادهاي درخشان مي بايست تصوير مدارك مورد تأييد مربوط به هريك از سهميه هاي مورد تقاضاي فوق را به همراه ساير مدارك در موعد مقرر ارسال نمايند.

10-تصویر مدرکی که نشان دهنده وضعیت طرح نیروی انسانی داوطلب باشد.

 

تذكر:

1- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاري امتحان و تحصيل در دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشخص شود كه داوطلب داراي يكي از شرايط مندرج در اطلاعيه نبوده است، از ثبت نام و شركت در امتحان و يا ادامه تحصيل وي جلوگيري شده و با متخلفين مطابق آیين نامه هاي مصوب رفتار خواهد شد.

2- پذيرفته شدگاني كه بعد از زمان اعلام نهائي نتايج انصراف دهند به مدت يكسال مجاز به شركت در آزمون ورودي اين مقطع نمي باشند.

گزينش اخلاقي:

صدور حكم قطعي دستياري براي پذيرفته شدگان، منوط به تائيد صلاحيت اخلاقي آنان توسط هيأت مركزي گزينش دانشجو مي-باشد.

تبصره:

پذيرفته شدگاني كه نتيجه ی صلاحیت اخلاقي آن ها "قبول با اخذ تعهد" باشد مي توانند با سپردن تعهد به كميته ی انضباطي دانشگاه محل تحصيل و ارائه به دبيرخانه، دوره ی تحصيلي خود را در رشته ی مربوطه شروع نمايند.

چند نکته:

1. داوطلبان مي توانند در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 88364237 (دبیرخانه ی شورای آموزش داروسازی و تخصصی) تماس حاصل نمايند.

2. آزمون در روز پنجشنبه 6/3/89 رأس ساعت 9 صبح در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران برگزار خواهد شد.

3. كارت ورود به جلسه ی آزمون از تاریخ 4/3/89 تا 5/3/89 به صورت اينترنتي و از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir توزیع می گردد.

ظرفيت پذيرش دانشكده هاي داروسازي در بيست و دومين دوره امتحانات پذيرش دانشجوي دوره دكتري Ph.D رشته هاي داروسازي مورخ 6/3/89

رشته تخصصي

ظرفيت پذيرش دانشگاهي

مواد امتحاني

آزاد

 

مازاد

فارماسيوتيكس

تهران 9

شهيد بهشتي 6

تبريز 3

مشهد 3

اصفهان 3

شيراز 3

اهواز 4

كرمان 3

 

-

-

2

3

-

-

2

1

 

داروسازي صنعتي: 60 سؤال

فيزيكال فارماسي: 40 سؤال

كنترل فيزيكوشيميائي وميكروبي: 60 سؤال

بيوفارماسي و فارماكوكينيتيك: 40 سؤال

 

 

شيمي داروئي

تهران 4

تبريز 3

اصفهان 5

شيراز 3

ساري 2

-

2

-

1

1

شيمي آلي: 50 سؤال

داروشناسي: 30 سؤال

شيمي داروئي: 60 سؤال

بيوشيمي: 30 سؤال

روشهاي دستگاهي: 30 سؤال

فارماكوگنوزي

تهران 6

شهيد بهشتي 3

اصفهان 2

-

-

-

 

شيمي گياهي: 50 سؤال

فارماكوگنوزي: 60 سؤال

شيمي آلي: 30 سؤال

بيوشيمي: 30 سؤال

روشهاي دستگاهي: 30 سؤال

 سم شناسي

تهران 4

شهيد بهشتي 4

اهواز 2

مشهد 4

ارتش 3*

-

-

2

-

 

سم شناسي: 120 سئوال

داروشناسي: 70 سئوال

بيوشيمي: 10 سئوال

 

داروسازي باليني

تهران 8

شهيدبهشتي 5

ساري 3

-

-

-

درمانشناسي: 95سئوال

داروشناسي: 50 سئوال

سم شناسي: 25سئوال

بيوفارماسي: 30 سئوال

 

كنترل دارو

تهران 4

تبريز 2

مشهد 2

 

-

1

1

 شيمي تجزيه و آناليزدستگاهي 30 سئوال

كنترل فيزيكوشيميايي داروها 60 سئوال

ميكروبشناسي 20 سئوال

كنترل ميكروبي داروها 50 سئوال

فارماسيوتيكس 40 سئوال

 

بيوتكنولوژي داروئي

تهران 2

شهيد بهشتي 2

تبريز 3

اصفهان 2

شيراز 4

انستيتوپاستور 6

مشهد 3

 

-

-

-

-

-

-

1

ميكروبشناسي: 40 سؤال

ايمونولوژي: 40 سؤال

بيوشيمي و بيولوژي مولكولي: 40 سؤال

بيوتكنولوژي: 80 سؤال

داروسازي سنتي

تهران 8

شهيدبهشتي 5

شيراز 3

4

1

-

 

گياهان دارويي و مفردات پزشكي: 80 سؤال

گياه درماني: 50 سؤال

تاريخ طب سنتي: 30 سؤال

اشكال دارويي: 40 سؤال

 

اقتصاد و مديريت دارو

تهران 5

شهيد بهشتي 4

 

-

1

فارماكولوژي 70 سؤال

اشكال دارويي 30 سؤال

آمار و اپيدميولوژي 30 سؤال

اقتصاد 35 سؤال

مديريت 35 سؤال

داروسازي هسته اي

تهران 2

ساري 3

-

-

يكي از دروس داروشناسي يا فيزيك بر اساس انتخاب داوطلب 50 سؤال

بيوشيمي 50 سؤال

شيمي آلي 60 سؤال

روشهاي تجزيه دستگاهي 40 سؤال

 نانوفنآوري دارويي

تهران 4

تبريز 2

مشهد 3

 

 2

 3

نانوتكنولوژي 30 سؤال

فيزيكال فارماسي 20 سؤال

سيستمهاي نوين دارورساني 30 سؤال

بيوفيزيك 10سؤال

فارماكولوژي 20 سؤال

بيوشيمي 20 سؤال

بيوفارماسي و فارماكوكنتيك 20 سؤال

نانوبيوتكنولوژي 20 سؤال

بيولوژي سلولي و مولكولي 30 سؤال

زيست مواد دارويي

تهران 4

 

زيست مواد و كاربرد آن در پزشكي 80 سؤال

زيست شناسي سلولي ملكولي 60 سؤال

فيزيولوژي 60 سؤال

به اطلاع متقاضيان شركت كننده در رشته بيوتكنولوژي دارويي سازمان انستيتوپاستور ايران ميرساند: اين سازمان خوابگاهي دراختيار پذيرفته شدگان قرار نمي دهد.

* پذیرش دانشگاه علوم پزشکی ارتش طبق تفاهم نامه بین دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و ارتش انجام می گیرد.

فهرست رشته هاي مورد تأييد شركت در آزمون دوره هاي تخصصي داروسازي

رشته كنترل دارو

دكتري عمومي داروسازي

رشته فارماسيوتيكس

دكتري عمومي داروسازي، كارشناسي ارشد داروسازي(به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)

 

رشته سم شناسي

دكتري عمومي داروسازي، پزشكي، دامپزشكي، كارشناسي ارشد و فوق ليسانس در رشته هاي (داروسازي- سم شناسي-داروشناسي)

 

رشته داروسازي سنتي

دكتري عمومي داروسازي

رشته داروسازي هسته اي

دكتري عمومي داروسازي، فوق ليسانس(كارشناسي ارشد) در تمام گرايشهاي شيمي، مهندسي شيمي، بيوشيمي، ايمونولوژي و فارماكولوژي و توكسيكولوژي

رشته بيوتكنولوژي دارويي

دكتري عمومي: داروسازي، پزشكي

كارشناسي ارشد رشته هاي: زيست فنآوري دارويي، زيست فنآوري پزشكي (بيوتكنولوژي پزشكي)، مهندسي شيمي، بيوشيمي، زيست شناسي، ميكروب شناسي، نانوتكنولوژي پزشكي و نانوتكنولوژي دارويي

رشته اقتصاد و مديريت دارو

دكتري عمومي داروسازي، پزشكي، كارشناسي ارشد اقتصاد، مديريت

رشته فارماكوگنوزي    

دكتري عمومي داروسازي، پزشكي عمومي، كارشناسي ارشد(فوق ليسانس) در رشته هاي مختلف شيمي، زيست شناسي، بيوتكنولوژي، بيوشيمي، علوم گياهي و كشاورزي (به شرط دارا بودن ليسانس داروسازي)

رشته شيمي دارويي

دكتري عمومي داروسازي، كارشناسي ارشد(فوق ليسانس) شيمي، مهندسي شيمي

رشته داروسازي باليني

دكتري عمومي داروسازي

رشته نانوفناوري دارويي

دكتري عمومي: داروسازي، پزشكي، دامپزشكي، دندانپزشكي ودكتري علوم آزمايشگاهي

كارشناسي ارشد: نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي(كليه گرايش ها)، نانوتكنولوژي پزشكي،زيست فنآوري پزشكي، فارماكولوژي، سم شناسي، فيزيولوژي، بيوشيمي، بيوفيزيك، علوم تغذيه، علوم بهداشتي درتغذيه، ايمني شناسي پزشكي، ژنتيك،مهندسي ژنتيك، زيست شناسي (كليه گرايش ها)، ميكروب شناسي پزشكي،مهندسي پزشكي (كليه گرايش ها) شيمي (كليه گرايش ها) ژنتيك انساني، مهندسي پليمر، بيومواد و بيوانفورماتيك

رشته زيست مواد دارويي

دكتري عمومي پزشكي،دكتري عمومي دندانپزشكي،دكتري عمومي داروسازي

و يا دارا بودن كارشناسي ارشد دريكي ازرشته هاي زيست فن آوري پزشكي، نانوفناوري پزشكي، پليمر، زيست شناسي سلولي ملكولي، فيزيك پزشكي، بيوفيزيك و بيوشيمي باليني

 

صفحه اصلي