`

اطلاعيه شماره 11 درخصوص انتخاب محل تحصيل - نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون _ محل حوزه امتحاني و ساير موارد -18/3/89

با استعانت از درگاه ايزد منان و عرض سلام به پيشگاه حضرت بقيه ا ... (عج) توجه داوطلبان را به نكات زير جلب مي نمايد.

1- رشته هاي مورد آزمون به تفكيك نوبت صبح و عصر پنج شنبه 27/3/89 و صبح جمعه 28/3/89 براساس جدول شماره 1 مشخص گرديده كه آزمونهاي نوبت صبح راس ساعت 9 صبح و نوبت عصر راس ساعت 15 شروع و به مدت 160 دقيقه ادامه خواهد داشت .

جدول شماره 1 _ رشته هاي نوبت صبح و عصر روز پنج شنبه و جمعه 27 و 28/3/89

پنجشنبه 27/3/89

جمعه 28/3/89

صبح

عصر

صبح

رديف

رشته

رديف

رشته

رديف

رشته

1

انگل شناسي

1

پرستاري

1

اپيدميولوژي

2

ايمني شناسي

2

پرستاري مراقبتهاي ويژه

2

آمار زيستي

3

بيوشيمي

3

پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان

3

حشره شناسي

4

قارچ شناسي

4

مهندسي بهداشت محيط

4

ارگونومي

5

سم شناسي

5

علوم و صنايع غذايي

5

بهداشت حرفه اي

6

فيزيولوژي

6

فيزيوتراپي

6

روانشناسي باليني

7

آموزش بهداشت

7

فيزيوتراپي ورزشي

7

رفاه اجتماعي

8

ميكروب شناسي

8

اعضاي مصنوعي

8

مديريت خدمات بهداشتي و درماني

9

ژنتيك

9

بهداشت و ايمني مواد غذايي

9

اقتصاد بهداشت

10

خون شناسي

10

آموزش پزشكي

10

علوم تشريحي

11

نانوتكنولوژي

11

كار درماني

11

فيزيك پزشكي

12

زيست فناوري

12

مدارك پزشكي

12

مددكاري اجتماعي

13

ويروس شناسي

13

كتابداري

13

مديريت توانبخشي

14

علوم تغذيه

14

گفتار درماني

14

مهندسي پزشكي

15

علوم بهداشتي در تغذيه

15

شنوايي شناسي

15

راديوبيولوژي

16

بينايي سنجي

16

مامايي

16

انفورماتيك

 

 

 

 

17

سلامت و رسانه

 

 

 

 

18

ارزيابي فناوري سلامت

 

 

 

 

19

تكنولوژي تصويربرداري مغناطيسي

2- داوطلبان مي بايست نسبت به انتخاب محل تحصيل خود براساس جدول ظرفيت پذيرش (جدول شماره 2) جهت ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد اقدام نمايند (حداكثر تعداد دانشگاههاي انتخابي براساس تعداد اعلام شده در رشته مربوطه مي باشد) مهلت انتخاب محل تحصيل از تاريخ 22/3/89 لغايت 28/3/89 مي باشد .

3- نظر به اينكه كارت آزمون و برگه راهنما فقط بصورت اينترنتي صادر مي گردد و از طريق دانشگاهها توزيع نخواهد شد ،‌ لذا كارت ورود به جلسه فقط بصورت اينترنتي از تاريخ 22/3/89 لغايت 28/3/89 قابل دريافت و پرينت مي باشد .

4- داوطلبان مي بايست كارت ورود به جلسه را فقط بصورت اينترنتي با وارد نمودن كد رهگيري و يا كد ملي خود دريافت و پرينت گرفته و در جلسه آزمون همراه خود داشته باشند .

لازم است داوطلبان يك قطعه عكس _ اصل كارت ملي (يا اصل شناسنامه) خود را همراه داشته باشند تا درصورت لزوم ارائه نمايند .

5- داوطلبان مي بايست ابتدا برگه راهنما را دقيقاً‌ مطالعه نموده و سپس اقدام به انتخاب محل تحصيل و سپس پرينت كارت خود نمايند .

6- نظر به اينكه كليه اطلاعات شخصي توسط خود داوطلبان درج و تايپ شده ، درصورت وجود هرگونه اشكال فقط در روز آزمون با خودكار قرمز مورد مربوطه را روي كپي كارت تصحيح نموده و قبل از آزمون به مسئول حوزه امتحاني تحويل دهند . بديهي است پس از آزمون به هيچ موردي ترتيب اثر داده نخواهد شد .

7- آدرس محل حوزه امتحاني طبق جدول شماره 3 مي باشد .

8- داوطلبان متقاضي استفاده از آئين نامه تسهيلات ويژه استعدادهاي درخشان با آزمون ورودي و بدون آزمون به اطلاعيه شماره 9 مراجعه نمايند . نظر به اينكه ملاك سنجش در سهيمه استعداد هاي درخشان با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي براساس اعلام نهايي دانشگاه خواهد بود . لذا متقاضيان دقت نمايند در مهلت مقرر 15/4/89 لغايت 25/5/89 به دانشگاه مراجعه نمايند .

تذكر مهم 1 : كساني كه متقاضي استفاده از آئين نامه با آزمون مي باشند و در آزمون ثبت نام نموده اند و حائز شرايط پذيرش مي باشند (هرچند بهنگام ثبت نام قسمت متقاضي سهميه را انتخاب نكرده باشند) مي توانند از اين سهميه استفاده كنند .

تذكر مهم 2 : كساني كه قبلاً با آزمون را انتخاب نموده ولي در حال حاضر متقاضي بدون آزمون هستند و يا بالعكس ، بهنگام مراجعه به دانشگاه نسبت به تصحيح آن اقدام نمايند . (متقاضيان با آزمون حتماً بايد قبلاً‌ ثبت نام اوليه را انجام داده و در آزمون شركت نموده باشند . ولي متقاضيان بدون آزمون اگر ثبت نام اوليه را انجام نداده باشند مي توانند از طريق دانشگاه در زمان ياد شده طي بند 7 اقدام نمايند .)

تذكر مهم 3 : كساني كه فقط متقاضي استفاده از سهيمه استعداد درخشان بدون آزمون مي باشند لزومي ندارد كه در آزمون شركت نمايند .

تذكر مهم 4 : كساني كه متقاضي استفاده از سهميه استعداد درخشان بدون آزمون ورودي مي باشند ولي ثبت نام اوليه را انجام نداده اند نيز مي توانند به دانشگاه مراجعه نموده و در زمان تعيين شده در بند 7 ثبت نام خود را انجام دهند .

تذكر مهم 5 : كساني كه متقاضي استفاده از سهميه استعداد درخشان بدون آزمون مي باشند مي توانند با شرايط عاديه مانند ساير داوطلبان در آزمون شركت كنند (بدون استفاده از آئين نامه بدون آزمون)

9- براساس آخرين مصوبات معدل مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد جهت استفاده از تسهيلات استعداد درخشان با آزمون ورودي 17 و 17 به بالا مي باشد . و دوره هاي شبانه نيز مانند روزانه مي توانند از اين سهميه در صورت احراز شرايط لازم استفاده نمايند .

10- فقط داوطلبان رشته فيزيك پزشكي و بهداشت حرفه اي و مهندسی پزشکی مجاز به استفاده از ماشين حساب با يكي از مدلهاي زير مي باشند:

Sharp : EL 512 , EL 531 , EL 520 , 531
Casio : 82 ms , 82 ES , Fx 260 , Fx 82 , Fx 570

لازم به ذكر است كه كليه داوطلبان اين رشته ملزم به ثبت مشخصات ماشين حساب مورد استفاده خود در جلسه آزمون مي باشند . متعاقباً مدلهاي مورد استفاده در كميته تخصصي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و درصورت مغايرت با مشخصات اعلام شده ،‌ فرد خاطي با عنوان متخلف محسوب شده و طبق قوانين هئيت بدوي رسيدگي به تخلفات آزمونها برخورد خواهد شد .

11- كساني كه در زمان مقرر مدارك خود را ارسال ننموده اند مجاز به دريافت كارت ورود به جلسه نمي باشند . لذا اين افراد حق شركت در آزمون را نخواهند داشت .

12- داوطلبان متقاضي تحصيل در دانشگاه شاهد و دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... مي بايست قبل از انتخاب اين دانشگاهها به آدرس پايگاه اطلاع رساني دانشگاههاي مذكور مراجعه نموده و پس از اطلاع از شرايط آن نسبت به انتخاب خود اقدام نمايند.

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... http://www.bmsu.ac.ir

دانشگاه شاهد http://www.shahed.ac.ir

13- داوطلباني كه متقاضي ادامه تحصيل در شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشكي مي باشند دقت نمايند:

الف – جهت كسب اطلاعات لازم از شرايط و ضوابط شعب به آدرس پايگاه الكترونيكي اين دانشگاهها مندرج در جدول شماره 4 مراجعه نمايند .

ب- درصورت پذيرش و سپس انصراف يا عدم مراجعه جهت ثبت نام در دانشگاه ، حق شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال 91-90 وزارت بهداشت را نخواهند داشت .

ج- متقاضي ادامه تحصيل در اين شعب بايستي شعبه مورد نظر را انتخاب نمايند .

د- يكي از شرايط قبولي در اين شعب كسب حداقل 65 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در آن رشته مي باشد .

هـ- درصورتي كه ظرفيت رشته اي كمتر از 50 درصد ظرفيت اعلام شده باشد،‌ اختيار تشكيل كلاسها به عهده دانشگاه برگزار كننده مي باشد .

ي- ظرفيت پذيرش رشته هاي شعب بين الملل به هنگام انتخاب محل اعلام خواهد شد.

ضمناً جهت كسب اطلاعات از ضوابط اين شعب به اطلاع رساني اين شعب مندرج در جدول شماره 4 مراجعه شود .

 دانشگاهها و مراكز پذيرنده دانشجو

اصفهان

تبريز

كاشان

مشهد

سمنان

اراك

اهواز

تهران

كرمان

مازندران

همدان

علوم بهزيستي و توانبخشي

ايران

تهران(بهداشت)

كرمانشاه

موسسه رازي

يزد

انتقال خون

اروميه

شهركرد

قزوين

بابل

شاهد

رفسنجان

شهيدبهشتي

شيراز

گيلان

بقيه ا..(عج)

گلستان

انستيتو پاستور ايران

اردبيل

زاهدان

بوشهر

زنجان

ايلام

مركز قلب و عروق شهيدرجايي

ارتش

دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

دانشگاه آزاد  اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران

لرستان

دانشگاه آزاد اسلامي تهران واحد علوم دارويي

زابل

كردستان

ياسوج

گناباد

بيرجند

 

 تذكرات:

1-با توجه به مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي 50 % از ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشكي زاهدان به كاركنان بومي منطقه اي وزارت متبوع با رعايت ساير مقررات استفاده از سهميه كاركنان اختصاص دارد.

**2-رشته هاي مربوط به دانشگاه آزاد تابع قوانين ومقررات دانشگاه مربوطه بوده وداوطلبان جهت كسب اطلاعات ميبايست به آن دانشگاه مراجعه نمايند.

3-دررشته هاي مربوط به بقيه اله صرفا داوطلبان رسمي سپاه ونيروهاي مسلح مجاز به انتخاب اين رشته ها مي باشند.

4- : داوطلبان توجه داشته باشند كه اطلاعات لازم در خصوص گرايش هاي مختلف در هر رشته توسط گروههاي آموزشي دانشگاه تعيين مي شود.

5-: در رشته هايي كه دانشجو به صورت مشترك بين دو دانشگاه پذيرش مي شود ، فرد پذيرفته شده دانشجوي دانشگاه مبدا (اول ) خواهد بود، ضمنا دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا قسمتي از دوره آموزشي يا پژوهشي خود را در هر محل كه براساس تفاهم نامه ي بين دانشگاهها تعيين ميگردد، بگذراند.

6-مركزقلب وعروق شهيد رجايي وسازمان انتقال خون ايران خوابگاه دانشجويي ندارد.

جدول شماره 2 : ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي مختلف گروه پزشكي
سال تحصيلي 90-89

رديف

رشته

نام دانشگاه علوم پزشكي يا مركز پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش

جمع

1

آمار زيستي

تهران ( 8 )-شيراز (8 ) -شهيد بهشتي (6 ) اصفهان (5) - همدان ( 8) - مازندران (5 ) ايران (5)- كرمان (5)- مشهد(5 )- علوم بهزيستي و توانبخشي ( 5 )-یزد(2)

62

2

آموزش بهداشت

ايران (10 )- تهران (12  ) – يزد( 10 )  - اصفهان ‌(6 )- *زاهدان(5 ) -  شهيدبهشتي ( 5 )-  شيراز ( 6) مشهد ( 5)- بقيه ا ...(عج)( 3 نفر مرد)- همدان ( 8 )- تبريز(5)

75

3

آموزش پزشكي

كرمان ( 6 )- مشهد ( 6 )- شيراز ( 6 )- ايران (8)-تهران(6)

32

4

اپيدميولوژي

تهران ( 8 ) -شيراز (5) - ايران ( 5 )- كرمان (5 ) شهيدبهشتي (5)- اصفهان (5 )- همدان (4)

37

5

ارگونومي

تهران(5)-علوم بهزيستي (5 )- شهيدبهشتي (4)-شيراز(4)-همدان(4)-اروميه(4)-تبريز(4)

30

6

اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي

ايران (5 ) -علوم بهزيستي ( 5)-اصفهان(5)

15

7

اقتصاد بهداشت

ايران (8)- شاهد (4 ) – تهران( 6  ) شيراز( 5 )- كرمان مشترك با دانشگاه شهيدبا هنر(5)

28

8

انفورماتيك پزشكي 

شهيدبهشتي (10 ) ايران(8)

18

9

انگل شناسي

تهران ( 12 ) - شهيد بهشتي( 4) - مازندران (4 ) –همدان ( 6)- ايران (5 )- تبريز( 5)- اروميه ( 3)- اصفهان (4)شيراز(4 ) - زابل مشترك بازاهدان(2)-زاهدان مشترك بازابل (2)

51

10

ايمني شناسی

تهران (بهداشت8 )-تهران(پزشكي8) –اصفهان ( 5)- شاهد (5)- مازندران (4 )- كرمانشاه(4)- يزد(4)- كرمان(5)-شهركرد(4 ) شهيدبهشتي(6)-ايران(6)-اهواز(4) - تبريز( 5)- شيراز(7 )

75

11

بهداشت حرفه اي

ايران (5) - تهران (  10 )- همدان (6) -شهيد بهشتي (6) -شيراز (4)  يزد( 4)- اصفهان(5)-كرمان(5)-اهواز(5)

50

12

بهداشت و ايمني موادغذايي

تهران (6 ) اصفهان(4)

10

13

بينايي سنجی

مشهد (8 )- ايران(8 ) – شهيدبهشتي (8 )

24

14

بيوشيمي  باليني

 

اصفهان(5)-تهران (6)-رفسنجان( 3) - بقيه ا...(عج)  (4 نفر مرد) - شهيدبهشتي(5)- مازندران(3 )- يزد( 4)

 بابل ( 5)- زاهدان(5)-كرمان(4)- كرمانشاه(4)-همدان(5)-اروميه(4)-گلستان(3) -زنجان(4)-شيراز(4)- مشهد(6)- اهواز(5)-اردبيل(2)-ياسوج(4)

85

15

پرستاري

اهواز (12) ايران(20 )-تبريز (25) -تهران (15)  -شيراز (15)- شهيد بهشتي (20) -کرمان (12)- گيلان ( 15)

-مشهد (15 )- علوم بهزيستي (15)- بقيه ا...(7نفر مرد-3نفرزن) -اصفهان (15 ) اروميه(5) همدان(5)-كاشان(5) گناباد(5)- بيرجند(5)

214

16

پرستاري مراقبت هاي ويژه

شيراز(3)- گيلان(5 )- كرمان(6 )- همدان(8)- تهران(6)- اروميه(6)- كرمانشاه (10)- مشهد(6)- مازندران(6 )- بقيه اله ( 2نفر مرد-2نفر زن )- ايران(7)- اصفهان( 7)- يزد(7)- زنجان (5)- مركزآموزشي و درماني و تحقيقاتي قلب و عروق شهيدرجايي(20) - گلستان(6)- سمنان( 5)-كاشان (6 )- شهيدبهشتي (6 ) شاهدباهمكاري يكي ازدانشگاه هاي تهران(5)- لرستان(4)- قزوين(6) ارتش(4)-اراك(4)

152

17

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

ايران (6)- تهران (5) شهيدبهشتي (5 ) تبريز (6)-كرمان( 4 ) اصفهان(4 ) مشهد(5 )-بابل(5)

40

18

حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين

تهران (15) شيراز (5)-اروميه مشترك باتهران(4)

24

19

خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژی)

تهران (4) -انتقال خون (8) -مشهد(4)- ايران (5) شهيدبهشتي(4)

25

20

راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي

شهيدبهشتي (10)- بابل (4) شيراز( 5 )

19

21

رفاه اجتماعی

علوم بهزيستي(10)

10

22

روانشناسي باليني

ايران  ( 9)-  -علوم بهزيستي (9) - شهيد بهشتي (5)- شيراز( 5)-زاهدان(5)-بقيه اله مشترك باارتش(4نفرمرد)-ارتش مشترك بابقيه اله (3نفرمردپرسنل پايورارتش ج.ا.ا) تهران(6) كرمانشاه(4)

50

23

زيست فناوري پزشكي

ايران (5 ) بقيه ا...( 5 نفر مرد) قزوين(4)-اراك(4)-همدان(4)-گلستان(6)- شيراز(5)-تبريز(6)

39

24

ژنتيك انساني

اصفهان(5)- علوم بهزيستی (8)  –مشهد (6) شهيدبهشتي(4 ) - يزد( 5 )- بابل مشترك با تهران( 3) شهركردمشترك باتهران(4)-گلستان مشترك باتهران(3)-شيرازمشترك باشهيدبهشتي(4) 

42

25

سلامت و رسانه

شيراز(6 )

6

26

سم شناسی

اهواز(4 ) مازندران(4)-كرمان(4)-شيراز(4)-تهران(6)-اصفهان(3)

25

27

شنوايي شناسي

ايران (5 ) -تهران (5)-شهيدبهشتي(5)

15

28

علوم بهداشتی در تغذيه

تهران ( 10)- يزد (5) تبريز(5)

20

29

علوم تشريح

ايران (5 ) –شيراز (5) - شهيد بهشتي (5) - مشهد (5)-  قزوين (4)- تهران(6)- كرمانشاه(4)- زاهدان (4)

گلستان (4)- كاشان(3) يزد(3 )- مازندران(3)-همدان(3)-گيلان(3)-اصفهان(5)-سمنان مشترك باايران (4)ايلام(4)-اروميه با همكاري تبريز(4)-ياسوج مشترك با شيراز(2)-كردستان مشترك با همدان(2)

78

30

علوم تغذيه

ايران ( 7 )-تبريز(10)-تهران(10)  - شهيد بهشتي (10 ) مشهد ( 6)- اصفهان ( 7 ) اهواز(5 )-شيراز(6)

61

31

علوم و صنايع غذايي

شهيد بهشتي (12 )- تبريز (8 )

20

32

فيزيک پزشکی

اهواز (4 ) -تهران (8) -مشهد (7 ) - اصفهان (9)  - تبريز (8)- ايران (4 )-شيراز(4)

44

33

فيزيوتراپي

ايران(8 ) -تهران (7) -شيراز (7) -شهيد بهشتي (7) علوم بهزيستي (7) -   اهواز(7)-سمنان(4)-اصفهان(6)

53

34

فيزيوتراپي ورزشي

ايران(5 )- تهران (5) شيراز(5)

15

35

فيزيولوژي

اصفهان(5)-اهواز (5) -  ايران (6) - تبريز (6 )  -شيراز ( 6 )  - شاهد(6 ) - مشهد (6 )- كاشان (3 ) اراك (3)-  تهران(6) - شهيدبهشتي ( 5)- زنجان(3 )-زاهدان(5)-سمنان(4)-همدان(3)-اروميه(4) يزد (4)-رفسنجان(4)-زاهدان(4)

88

36

قارچ شناسی پزشكي

تهران (6  ) - مازندران(4 ) ايران (5 )- شيراز(3)- اهواز (3 )-كرمان(3)

24

37

کاردرمانی

ايران (9 ) - علوم بهزيستي (11 ) –شهيدبهشتي (6 )-تهران(6)

32

38

کتابداری و اطلاع رسانی

ايران (6 )  -تهران(4)- اصفهان ( 4 ) كرمان(4 )-بوشهر(3)

21

39

گفتار درمانی

ايران (7 ) -تهران (6) - علوم بهزيستي (6 ) اصفهان(5)

24

40

مامايي

اهواز(10 )  -ايران(15)  -تبريز (15)  -تهران(12) - شيراز (10)- شهيد بهشتي (12 ) مشهد (12) -  اصفهان ( 10 ) 

96

41

مدارک پزشکی  

ايران (12 )  -تهران (6) -شهيد بهشتي ( 6 ) - اصفهان (5)- كاشان(4)- شيراز (5)

38

42

مددکاری اجتماعی

علوم بهزيستي (8 )

8

43

مديريت توانبخشی 

علوم بهزيستي (7 )  -ايران  (7)- اهواز( 7)

21

44

مديريت خدمات بهداشتي درماني

ايران(10)- تهران( 8)-تبريز (6)- بقيه اله(3نفر مرد )- اصفهان مشترك با ايران(5)- كرمان ( 5)-شيراز(6) -   قزوين(5)

48

45

مهندسي بهداشت محيط

ايران (7)  -تهران ( 15) – اصفهان(6 )  -همدان (8  )- اهواز(8 )- كاشان (5 ) – كرمانشاه(5)- مشهد(6)- يزد(6)-

 تبريز مشترك با دانشكده بهداشت دانشگاه تهران (5 ) – شهيدبهشتي (6 ) زاهدان مشترك با ايران(4 )- مازندران(5 )- زنجان مشترك باتهران(3) كرمان (8)- لرستان(5) شيرازمشترك بادانشكده بهداشت ايران (5)- شهركرد مشترك با اصفهان (5)-قم مشترك با اصفهان(4)

116

46

مهندسی پزشکی

تهران (8 )  -شهيد بهشتي (5 ) - اصفهان (9)- شيراز(5)-كرمانشاه(4)

31

47

ميكروبشناسي

 

اصفهان(8)- تهران(بهداشت  5  )-تهران(پزشكي8) انستيتو پاستور ايران (5 )- شهركرد (3 )- قزوين (6 ) اهواز(4 ) شهيد بهشتي(5)-شاهد(5)-شيراز(8)-مشهد(5) -همدان(4)-كاشان(5) زاهدان (3) يزد(3)-كردستان(2)-ايلام مشترك با تهران(4)-موسسه رازي(4)-كرمانشاه مشترك با ايران(4)-اراك مشترك با همدان(4)

95

48

نانوفناوري پزشكی

ايران(6)-تهران (6)

12

49

ويروس شناسی

اهواز(4)- تهران(8) گلستان (4)-موسسه رازي(4)

20

50

ارزيابي فناوري سلامت

تهران (4)

4

51

تكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي MRI

شهيدبهشتي (10)

10

جمع كل

2232

** رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي :

رديف

نام واحد دانشگاهي

نام رشته و ظرفيت پذيرش

1

تهران واحد علوم دارويي

سم شناسي (10 )-   نانوتكنولوژي پزشكي(6)

2

واحد پزشكي تهران

پرستاري(30)

3

واحد خوراسگان

پرستاري(25)

4

واحد علوم تحقيقات تهران

مديريت خدمات بهداشتي درماني (16)

رشته هاي شعب بين الملل :

ظرفيت پذيرش شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشكي سال تحصيلي 90-89

رديف

نام دانشگاه علوم پزشكي

نام رشته و ظرفيت پذيرش

جمع

1

ايران

مديريت خدمات بهداشتي درماني (6)- اقتصاد بهداشت (8)- پرستاري (6) – آموزش بهداشت (8)

28

2

تهران

نانوتكنولوژي پزشكي(10)-انفورماتيك پزشكي(10)-اقتصاد بهداشت(10)-مديريت خدمات بهداشتي درماني(10)-بهداشت حرفه اي(10)-آموزش بهداشت(10)-علوم تغذيه(10)-بهداشت محيط(10)-حشره شناسي پزشكي ومبارزه با ناقلين(10)-ارزيابي فناوري سلامت(4)

94

3

شهيدبهشتي

ميكروب شناسي(4 )- انگل شناسي(4 )- فيزيوتراپي (5)– مامايي(10)-بينايي سنجي (6 )– پرستاري(15 )- پرستاري مراقبت هاي ويژه(5 ) – پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان(5 )- بهداشت حرفه اي(4 ) –آمار زيستي (6 )– فيزيولوژي (4 )-ژنتيك(4)-ايمني شناسي(4)-راديوبيولوژي وحفاظت پرتوي(6)-انفورماتيك پزشكي(6)-

88

4

زاهدان

آموزش بهداشت(4)

4

5

اهواز

ميكروب شناسي(2)- فيزيولوژي (4)- علوم تغذيه (5)–فيزيوتراپي (6)– پرستاري (6)– مامايي (6) – فيزيك پزشكي (4)-بيوشيمي(4)-بهداشت محيط (6)

43

6

تبريز

فيزيولوژي (8)– انگل شناسي (8)-فيزيك پزشكي (8)– پرستاري (15)– مامايي (12)- علوم تغذيه(10)زيست فناوري(4)-ايمني شناسي(8)-بيوشيمي باليني(4)

77

7

يزد

بيوشيمي (5)– بهداشت حرفه اي (5)– بهداشت محيط (5)– آموزش بهداشت (5)– علوم بهداشتي درتغذيه(4) – ايمني شناسي(5)-علوم تشريح(4)-ژنتيك(6)

39

8

كرمان

ايمني شناسي(4)

4

 

جمع

377

جدول شماره 3 : آدرس حوزه هاي امتحاني

رديف

نام دانشگاه

آدرس

شماره تلفن

جهت تماس داوطلبان

1

اروميه

انتهاي خيابان جهاد – جنب اورژانس – ستاد مركزي دانشگاه- سالن ابن سينا و حسينيه دانشگاه

2240662-0441

2

اصفهان

خيابان هزار جريب – دانشگاه علوم پزشكي ورودي درب شرقي – دانشكده پزشكي

7922270

7922206

3

اهواز

دانشكده پرستاري و داروسازي

50-3367543

4

بندرعباس

انتهاي بلوار شهيدمطهري - جنب بيمارستان شريعتي _ دانشكده پزشكي - سالن تربيت بدني دانشگاه

3337197-0761

5

بيرجند

خيابان آيت ا... غفاري – سازمان مركزي

4433001

6

تبريز

تبريز خيابان دانشگاه – دانشكده پيرا پزشكي:

ژنتيك انساني–سم شناسي–علوم بهداشتي درتغذيه –علوم تغذيه–فيزيولوژي–قارچ شناسي پزشكي – ميكروبشناسي – نانوتكنولوژي پزشكي – ويروس شناسي پزشكي –پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان - شنوايي شناسي – علوم و صنايع غذايي – فيزيوتراپي – فيزيوتراپي ورزشي كتابداري و اطلاع رساني– گفتار درماني- مامايي–مدارك پزشكي – مهندسي بهداشت محيط – كار درماني – اپيدميولوژي – آمار زيستي – حشره شناسي – ارگونومي – بهداشت حرفه اي – روانشناسي باليني – رفاه اجتماعي – مديريت خدمات بهداشتي درماني – اقتصاد بهداشت – علوم تشريحي – فيزيك پزشكي – مددكاري اجتماعي – مديريت توانبخشي – مهندسي پزشكي – راديوبيولوژي – انفورماتيك – سلامت رسانه – ارزيابي فناوري سلامت – تكنولوژي تصويربرداري مغناطيسي

3367206-0411

3355961-0411

تبريز خيابان شريعتي جنوبي – نرسيده به ميدان حكيم نظامي – دانشكده پرستاري و مامايي :

آموزش بهداشت – انگل شناسي – ايمني شناسي – بينايي سنجي- بيوشيمي باليني – زيست فناوري پزشكي - خون شناسي - آموزش پزشكي – اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي – بهداشت و ايمني مواد غذايي - پرستاري  - پرستاري مراقبتهاي ويژه

7

رشت

كيلومتر 10 جاده تهران – مجتمع دانشگاهي گيلان – دانشكده پزشكي

3228845

8

زاهدان

ميدان دكتر حسابي بلوار جنت پرديس دانشگاه علوم پزشكي– دانشكده هاي پزشكي و پيراپزشكي

3424677-0541

3415697-0541

9

زنجان

دانشكده پزشكي – ( واقع در شهرك كارمندان انتهاي خيابان مرحوم مهدوي)

4156364

4156364

10

ساري

ساري -  كيلومتر 18 جاده خزرآباد – مجتمع پيامبر اعظم(ص)

12-2144310-0151

11

سنندج

خيابان پاسداران – پايين تر از بيمارستان قدس – پرديس دانشگاه علوم پزشكي – دانشكده پزشكي

6131216-0871

6131210-0871

12

كاشان

دانشكده بهداشت و پيراپزشكي

25-5550021-0361

داخلي 261 و 264

13

كرمان

ابتداي جاده هفت باغ علوي – پرديزه دانشگاه علوم پزشكي – سالن ورزشي

2105635-0341

14

كرمانشاه

انتهاي بلوار زكرياي رازي  روبروي بيمارستان امام رضا(ع)سالن ورزشي شهدا

انتهاي بلوار زكرياي رازي  جنب بيمارستان امام رضا(ع) دانشكده پزشكي

8378099-0831

15

شيراز

دانشگاه علوم پزشكي شيراز – دانشكده پيراپزشكي – خيابان مشكين فام – روبروي هتل هما :

كليه داوطلبان رشته هاي آموزش بهداشت – انگل شناسي – ايمني شناسي – بينايي سنجي- بيوشيمي باليني – آموزش پزشكي – اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي – بهداشت و ايمني مواد غذايي - داوطلبين مرد رشته پرستاري  – پرستاري مراقبتهاي ويژه – فيزيك پزشكي – مددكاري اجتماعي – مديريت توانبخشي – مديريت خدمات بهداشتي درماني – مهندسي پزشكي

2122595-0711

2122334-0711

دانشگاه علوم پزشكي شيراز – دانشكده پزشكي – خيابان زند – جنب استانداري :

كليه داوطلبان رشته هاي خون شناسي -زيست فناوري پزشكي-  ژنتيك انساني – سم شناسي – علوم بهداشتي در تغذيه – علوم تغذيه – بهداشت حرفه اي – تكنولوژي تصويربرداري – حشره شناسي و مبارزه با ناقلين – راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي- رفاه اجتماعي – روانشناسي باليني – سلامت رسانه – علوم تشريحي -  داوطلبين زن رشته پرستاري

دانشگاه علوم پزشكي شيراز – سالن هاي سينا و ملاصدرا – خيابان نشاط – پشت استانداري

كليه داوطلبان رشته هاي فيزيولوژي – قارچ شناسي پزشكي- ميكروبشناسي – نانوتكنولوژي پزشكي – ويروس شناسي –آمار زيستي – اپيدميولوژي –ارزيابي فن آوري سلامت –ارگونومي– اقتصاد بهداشت – انفورماتيك پزشكي – مامايي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز – خيابان چمران – جنب بيمارستان چمران – مجتمع آموزشي دبيرستان پسرانه دانشگاه :

كليه داوطلبان رشته هاي پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان – شنوايي شناسي – علوم و صنايع غذايي – فيزيوتراپي – فيزيوتراپي ورزشي – كتابداري و اطلاع رساني – گفتار درماني – مدارك پزشكي – مهندسي بهداشت محيط – كار درماني

16

گلستان

كيلومتر 4 جاده گرگان – ساري - ابتداي جاده شصت كلاته - ‌معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

4421661

3 و 4421651

17

قزوين

بلوار شهيد باهنر – دانشگاه علوم پزشكي قزوين - سالن تربيت بدني

2239250-0281

18

قم

خيابان شهيد لواساني (ساحلي) – دانشگاه علوم پزشكي قم – دانشكده پيراپزشكي (بيمارستان كودكان سابق)

7726030-0251

19

ايلام

خيابان پژوهش – مجتمع آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايلام – ساختمان معاونت آموزشي  طبقه همكف- دانشكده پيراپزشكي

2227134-0841

2227109-0841

20

همدان

خيابان مهديه – بلوار شهيد فهميده – روبروي پارك مردم – دانشگاه علوم پزشكي همدان

2520185-0811

21

يزد

بلوار دانشجو مجتمع پيراپزشكي 

7247111

7240171

22

مشهد

ابتداي بلوار وكيل آباد پرديس دانشگاه دانشكده پزشكي :

كليه داوطلبان زن رشته هاي :

آموزش بهداشت انگل شناسي ايمني شناسي بينايي سنجي بيوشيمي باليني خون شناسي زيست فناوري ژنتيك انساني سم شناسي  - علوم بهداشتي در تغذيه علوم تغذيه فيزيولوژي قارچ شناسي ميكروبشناسي نانوتكنولوژي ويروس شناسي آموزش پزشكي اعضاي مصنوعي بهداشت و ايمني مواد غذايي پرستاري آمار زيستي اپيدميولوژي ارزيابي فناوري سلامت ارگونومي اقتصاد بهداشت انفورماتيك پزشكي بهداشت حرفه اي تكنولوژي تصويربرداري حشره شناسي راديوبيولوژي رفاه اجتماعي روانشناسي باليني سلامت و رسانه علوم تشريحي فيزيك پزشكي مددكاري اجتماعي مديريت توانبخشي مديريت خدمات بهداشتي درماني مهندسي پزشكي

8828888-0511

ابتداي بلوار وكيل آباد پرديس دانشگاه دانشكده دندانپزشكي :

كليه داوطلبان مرد در همه رشته هاي آزمون  

5-8829501-0511

ابتداي بلوار وكيل آباد پرديس دانشگاه دانشكده داروسازي :

كليه داوطلبان زن رشته هاي :  پرستاري مراقبتهاي ويژه پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان شنوايي شناسي

5-8823261-0511

ابتداي خيابان فلسطين :

كليه داوطلبان زن رشته هاي :

علوم و صنايع غذايي فيزيوتراپي فيزيوتراپي ورزشي كتابتداري گفتار درماني مامايي مدارك پزشكي مهندسي بهداشت محيط كار درماني

14-7610111-0511

23

 

ع.پ  ايران

تهران _ بزرگراه شهيد همت بين تقاطع شيخ فضل ا... نوري و شهيد چمران دانشكده پزشكي

آموزش بهداشت -  انگل شناسي زيست فناوري پزشكي علوم بهداشتي در تغذيه فيزيولوژي قارچ شناسي پزشكي ويروس شناسي پزشكي اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي بهداشت و ايمني مواد غذايي شنوايي شناسي فيزيوتراپي فيزيوتراپي ورزشي مامايي كار درماني اپيدميولوژي ارزيابي فن آوري سلامت اقتصادبهداشت انفورماتيك پزشكي بهداشت حرفه اي تكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي سلامت و رسانه علوم تشريح مددكاري اجتماعي

82941

24

 

ع.پ  تهران

تهران _ خيابان انقلاب خيابان قدس _ خيابان پورسينا دانشكده پزشكي‌ :

رشته هاي ژنتيك انساني و پرستاري

81633760

81633761

81633765

81633766

تهران _ خيابان انقلاب _ خيابان قدس _ خيابان پورسينا _ دانشكده داروسازي :

براي رشته هاي ميكروبشناسي و علوم و صنايع غذايي

25

ع.پ شهيدبهشتي

اوين جنب بيمارستان طالقانيدانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي دانشكده پزشكي :

ايمني شناسي بينايي سنجي بيوشيمي باليني خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژي) سم شناسي نانوتكنولوژي پزشكي پرستاري مراقبتهاي ويژه پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان گفتار درماني مدارك پزشكي رفاه اجتماعي روانشناسي باليني مديريت توانبخشي مديريت خدمات بهداشتي درماني مهندسي پزشكي

22439880

26

علوم بهزيستي و توانبخشي

تهران اوين بلوار دانشجو خيابان كودكيار روبروي دانشگاه شهيدبهشتي :

علوم تغذيه – آموزش پزشكي – كتابداري و اطلاع رساني – مهندسي بهداشت محيط آمارزيستي ارگونومي فيزيك پزشكي

22180142

27

اردبيل

خيابان دانشگاه بالاتر از درياچه شورابيل دانشگاه علوم پزشكي اردبيل (سالن پيامبر اعظم و سالن امام علي (ع)

5512014

جدول شماره 4 : آدرس شعب بين الملل

رديف

دانشگاه

آدرس پايگاه اطلاع رساني دانشگاه

شماره تلفن

1

زاهدان

www.zdmu.ac.ir

www.imus.ir

2221925-0545 چابهار

2223017-0545

2221924-0545

3414677-0541 زاهدان

3145697-0541

2

كرمان

www.bu.kmu.ac.ir

3462921-0344

3462920-0344

3

اهواز

www.FPGID.AJUMS.ac.ir

3330820-0611

3738334-0611

3333049-0631

4

شهيدبهشتي

www.ivbs.ir

88209020-021

88649177-021

5

ايران

aagm.iums.ac.ir

20-6800318-0261

6

يزد

www.ssu.ac.ir/IB

8367671-0351

7

تبريز

http://aras.tbzmed.ac.ir

http://amouzesh..tbzmed.ac.ir

3022778-0492

8

تهران

http://www.education.Tums.ac.ir

ـــــــــــــــــ

بسمه تعالي

برگه راهنماي داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 90-89

ضمن آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان گرامي ، توجه شما را به نكات زير جلب مي نمايد :

1-(مدت زمانپاسخگوئي براي كليه رشته ها160 دقيقه و به تعداد160 سؤال مي باشد . البته تعداد سوال در رشته هاي آمارزيستي 110 سوال – فيزيك پزشكي 140 سوال– مهندسي پزشكي 130 سوال مي باشد.)

2- داوطلبان بايستي حداقل يك ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاري آزمون حضور داشته باشند.

3- سوالات آزمون كليه رشته ها بصورت تستي چهارجوابي بوده و به هر پاسخ غلط يك سوم نمره منفي تعلق مي گيرد. در صورت تصميم به تغيير پاسخ هر سوال در برگه پاسخنامه ، داوطلب مي بايست پاسخ قبلي را كاملا با پاك كن پاك نمايد. بديهي است هرگونه خدشه و آسيب به پاسخنامه در تصحيح آن تاثير داشته و مسئوليت آن بعهده داوطلب مي باشد.

4- براي شركت در جلسه آزمون لازم است داوطلبان كارت ورود به جلسه ، كارت ملي يا شناسنامه ،مدادمشكي نرم ، مدادتراش و پاك كن به همراه داشته باشند.

تبصره مهم 1 : داوطلبان از آوردن هرگونه جزوه ، كتاب ، تلفن همراه ، هرگونه وسيله الكترونيكي و مخابراتي (از قبيل پيجر ، mp4 ، mp3 ، بي سيم و ..... حتي بصورت خاموش) كيف و و سايل اضافي ديگر به جلسه آزمون جدا خودداري نمايند . درصورت مشاهده با خاطي مطابق مقررات موجود برخورد خواهد شد .

تبصره مهم 2 : درصورت حضور فرد ديگري بجاي داوطلب اصلي در جلسه آزمون ، فرد جايگزين به مراجعه قضايي تحويل گرديده و شخص داوطلب مطابق مقررات با محروميتهاي شديدي مواجه خواهد شد .

تبصره مهم3 : قانون رسيدگي به تخلفات در آزمونها مصوب 1384 : استفاده از هرگونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه دار موجب محروميت از گزينش علمي در آزمون همال سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد مي شود.

5-در صورتي كه اطلاعات و مشخصات مندرج بر روي كارت نياز به تصحيح داشته باشد از كارت ورود به جلسه كپي گرفته شده و با خودكار قرمز نسبت به تصحيح بر روي كپي كارت اقدام شود و قبل از آزمون به مسئول حوزه امتحاني تحويل داده شود.

6- انجام هرگونه عملي كه منجر به ايجاد بي نظمي در حوزه برگزاري گردد تخلف محسوب و با خاطي بشدت برخورد خواهدشد .

7- پس از پايان آزمون دفترچه سؤالات در اختيار داوطلب قرار مي گيرد. در ضمن كليد اوليه سوالات كليه رشته ها در تاريخ 2/4/89 از ساعت 18 عصر به بعد در شبكه اينترنت به همين آدرس قرار خواهد  گرفت. در صورتيكه نسبت به هر يك از سوالات با كليد اعلام شده اعتراضي وجود داشته باشد.داوطلب مي تواند اعتراض خود را حداكثر تا پايان ساعت 14روز يكشنبه تاريخ 6/4/89 براساس فرم اعتراض اعلام شده در همين سايت، فقط بصورت اينترنتي ارسال نمايد. بديهي است به اعتراضاتي كه پس از انقضاي مهلت و يا به صورت دستي ارسال گردند به هيچ وجه ترتيب اثر داده نميشود.

8- داوطلبان رشته هاي پرستاري و مامايي توجه نمايند قبل از شروع پاسخگويي به سوالات امتحان, حتما" نوع دفترچه ( الف و ب ) و نوع پاسخنامه را كه توسط كامپيوتر در برگ پاسخنامه درج شده است كنترل نموده و در صورت مغايرت , به مسئولان آزمون اطلاع دهيد.

9- داوطلبان دقت نمايند جهت انتخاب محل تحصيل براساس جدول شماره 2 اطلاعيه شماره 11 انتخاب خود را انجام دهن
 

برنامه زمان بندي اجراي آزمون كارشناسي ارشد سال89 (كليه رشته ها)

برنامه

تاريخ

توزيع كارت ورود به جلسه آزمون ، برگه راهنما و ساير اطلاعات مربوط به اجراي آزمون

22/3/89 لغايت 28/3/89

برگزاري آزمون (طي نوبتهاي صبح و عصر)

28 و 27/3/89

اعلام كليد اوليه از ساعت 18 عصر به بعد

2/4/89

مهلت ارسال اعتراضات نسبت به سؤالات آزمون فقط بصورت اينترنتي تا ساعت 14

6/4/89

اعلام كليد نهايي از ساعت 18 عصر به بعد بصورت اينترنتي

22/4/89

درج اطلاعيه درصورت وجود هرگونه تغيير يا مورد جديد از ساعت 18 عصر به بعد بصورت اينترنتي

10/5/89

اعلام اسامي نهايي پذيرفته شدگان كليه رشته ها از ساعت 18 عصر به بعد

نيمه شهريورماه

ثبت نام پذيرفته شدگان در دانشگاهها

22 و 21//6/89

آدرس شبكه اينترنت : http:// sanjeshp.ir

تذكر 1 : در صورت هرگونه تغيير در برنامه فوق مراتب از طريق شبكه اينترنت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

تذكر 2 : در هر اطلاعيه علاوه بر مورد مشخص شده ممكن است ساير موارد نيز درج گردد . لذا داوطلبان ملزم مي باشند در كليه تاريخهاي اعلام شده (از 5/12/88 لغايت 15/7/89) به سايت مربوطه مراجعه نموده و كليه مطالب را مطالعه نمايند.

 

صفحه اصلي