جدول ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 89-88 و ظرفیت پذیرش شعب بین الملل دانشگاهها

كد دانشگاهها و مراكز پذيرنده دانشجو

اصفهان (13) تبريز(21) كاشان(32) مشهد (36) سمنان(27) اراك (11)
اهواز (14) تهران (22) كرمان (33) مازندران (35) همدان(37) علوم بهزيستي و توانبخشي (30)
ايران (15) تهران (بهداشت 23) كرمانشاه(17) موسسه رازي (46) يزد(38) انتقال خون (55)
اروميه (12) شهركرد(28) قزوين (31) بابل (16) شاهد (51) رفسنجان (24)
شهيدبهشتي (19) شيراز(29) گيلان ( 34) بقيه ا..(عج)(50) گلستان(82) انستيتو پاستور ايران(45)
ايلام (47) مركز قلب و عروق شهيدرجايي (48)
اردبيل (80) زاهدان (25) بوشهر ( 41 ) زنجان (26) لرستان (61) دانشگاه آزاد اسلامي تهران واحد علوم دارويي( 62)

 

 

 

 

جدول ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي مختلف گروه پزشكي
سال تحصيلي 89-88

رديف

رشته

نام دانشگاه علوم پزشكي يا مركز پذيرنده دانشجو و ظرفيت پذيرش

جمع
1 اقتصاد بهداشت ايران (8)- شاهد (6) – تهران(7) –شيراز(5) 26
2 آموزش پزشكي اصفهان (7) – كرمان (5)- مشهد (5)- شيراز (3) 20
3 آموزش بهداشت ايران (10)- تهران (8) – يزد(6)  - اصفهان ‌(10)- *زاهدان(5) -  شهيدبهشتي (4)-  شيراز (4) -  بقيه ا...(عج)(3)-

 همدان ( 4)- مشهد (4)

58
4 آمار زيستي تهران (7)-شيراز (6) -شهيد بهشتي (6) –اصفهان (8) - همدان (6) - مازندران (5) – ايران (5)- كرمان (5)- مشهد(5)- علوم بهزيستي و توانبخشي (5) 58
5 اپيدميولوژي تهران (8) -شيراز (5) - ايران (10)- كرمان (4) – شهيدبهشتي (4)- اصفهان (4)- همدان (4) 39
6 اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي ايران (4) -علوم بهزيستي (5) 9
7 انگل شناسي تهران (8) - شهيد بهشتي(4)  - مازندران (4) –مشهد (4) – اهواز (4)- كرمان (4)- همدان (4)- ايران (4)- تبريز(4)- زنجان(4) -  اروميه (4)- اصفهان (4) – شهركرد (4)- شيراز(3) 59
8 ايمني شناسی تهران (8) – شيراز(10)- اصفهان (4)- شاهد (3)- تبريز (4)- مشهد(10)- مازندران (3)- كرمانشاه(4)- يزد(4)- كرمان(4)-شهركرد(4)-شهیدبهشتی(4) 62
9 بيوشيمي  باليني

 

تهران (4)-رفسنجان (2) - بقيه ا...(عج)  (4) - شيراز (6)- تبريز (4)- شهيدبهشتي (4)- مازندران (2)- ايران (4)- يزد(2)- بابل (2)- اهواز (2)- زاهدان(4) 40
10 بهداشت حرفه اي ايران (8) - تهران (10)- همدان (6) -شهيد بهشتي (6) -كرمان (6) -شيراز (3) –يزد(3)- اصفهان(4) 46
11 پرستاري اهواز (6) –ايران(12)-تبريز (12) -تهران (8)  -شيراز (8)- شهيد بهشتي (10) --کرمان (8)- گيلان (8)-مشهد (8) -علوم بهزيستي (9)- بقيه ا...(9) -اصفهان (12) 110
12 حشره شناسي پزشكي مبارزه باناقلين تهران (10) – شيراز (3)- زنجان(2) 15
13 روانشناسي باليني ايران  (8)-  -علوم بهزيستي (7) - شهيد بهشتي (5)- شيراز(5) 25
14 ژنتيك انساني تهران (4) - علوم بهزيستی (8 )  – تبريز (4)- مشهد (5)– شهيدبهشتي(3)- زنجان مشترك بايكي ازدانشگاه هاي مجري(3)- شيرازمشترك بايكي ازدانشگاه هاي مجري(3)  - شهركرد مشترك با تهران (3) - يزد(3)- بابل مشترك با تهران(3) –

گلستان مشترك با تهران (3)

42
15 شنوايي شناسي ايران (4) -تهران (6) 10
16 علوم تشريح ايران (3) –شيراز (3) - شهيد بهشتي (3) - مشهد (3)- اهواز (3)- تبريز(3)- كرمان (3)- قزوين (3)- تهران(3)- كرمانشاه(3)- زاهدان (2) – گلستان (2)- كاشان(2) –يزد(2)- مازندران(2) 40
17 علوم تغذيه ايران (6)-تبريز(7)  -شيراز (6)- شهيد بهشتي (10) – مشهد (4)- اصفهان (5) –اهواز(2) 40
18 علوم و صنايع غذايي شهيد بهشتي (10)- تبريز (5) 15
19 علوم بهداشتی در تغذيه تهران (10)- يزد (4) 14
20 فيزيک پزشکی اهواز (4) -تهران (6) -مشهد (6) - اصفهان (4)  - تبريز (4)- كرمانشاه (3)- شيراز(4)- ايران (4) 35
21 فيزيولوژي اهواز (4) -  ايران (6) - تبريز (4)  -شيراز (4)  - شاهد(4) - مشهد (5)- كاشان (2) – اراك (2)- كرمان (4)-               شهيدبهشتي (6)- زنجان(3) 44
22 فيزيوتراپي ايران(6) -تهران (6) -شيراز (6) -شهيد بهشتي (4) –علوم بهزيستي (5) -   اهواز(7) 34
23 قارچ شناسی پزشكي تهران (4) - مازندران(4) – ايران (4)- شيراز(2)- اصفهان(2)- اهواز(3) 19
24 کاردرمانی جسمانی ايران (4) -علوم بهزيستي (5) –تهران(6) 15
25 کاردرمانی روانی ايران (4) - علوم بهزيستي (5) –شهيدبهشتي (5) 14
26 کتابداری و اطلاع رسانی ايران (8)  -تهران(6)- تبريز(5)- اصفهان (4) – كرمان(4) 27
27 گفتار درمانی ايران (5) -تهران (6) - علوم بهزيستي (4) – اصفهان(4) 19
28 مدارک پزشکی

 

ايران (8)  -تهران (6) -شهيد بهشتي (4) - اصفهان (4)- كاشان(4)- شيراز (4) 30
29 ميكروبشناسي

 

 تهران(بهداشت 4 )– انستيتو پاستور ايران (4)- موسسه رازي(3)- تبريز(4)-كرمان (4)- شهركرد (2)- قزوين (3) –مازندران مشترك باشهيد بهشتي(2)- اراك مشترك با همدان (2) – اهواز(2)-بوشهر مشترک با تهران(1)- ايلام مشترک با تهران(2) 33
30 مديريت خدمات بهداشتي ايران(8)- تهران(10)-شيراز (4)- قزوين (4) –تبريزمشترك با تهران (4)- بقيه ا...(3)- اصفهان مشترك با ايران(3)- كرمان (4) 40
31 مهندسي بهداشت محيط ايران (8)  -تهران (15) – اصفهان(8)  -همدان (6)- اهواز(5)- كاشان (4) – تبريز مشترك با دانشكده بهداشت دانشگاه تهران (2) – شهيدبهشتي (6) – زاهدان مشترك با ايران(3)- مازندران(5)- يزد(4)- زنجان (4) – كرمان (4)- لرستان(3) – شيرازمشترك بادانشكده بهداشت ايران (4) 81
32 مامايي اهواز(8)  -ايران(15)  -تبريز (10)  -تهران(6) - شيراز (6)- شهيد بهشتي (10) –مشهد (8) -  اصفهان (7)  70
33 ويروس شناسی  موسسه رازي (3)- ايران(3)- اهواز(4) 10
34 خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژی) تهران (4) -انتقال خون (7)- تبريز (4) – شهيدبهشتي(6) 21
35 مددکاری اجتماعی علوم بهزيستي (8) 8
36 مديريت توانبخشی  علوم بهزيستي (7)  -ايران  (4)- اهواز(6) 17
37 مهندسی پزشکی تهران (6)  -شهيد بهشتي (6) - اصفهان (7)- شيراز(3) 22
38 سم شناسی اهواز(4) –دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي تهران (6) **- مازندران(4) 14
39 زيست فناوري پزشكي ايران (5) – تبريز (4)- زنجان(4)  – بقيه ا...(5) – اصفهان(5) 23
40 رفاه اجتماعی علوم بهزيستي(8) 8
41 بينايي سنجی مشهد (6)- ايران(6) – شهيدبهشتي (6) 18
42 نانوتکنولوژی پزشكي تهران (6) 6
43 ارگونومي علوم بهزيستي (4)- شهيدبهشتي (3)-شيراز(2) 9
44 راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي شهيدبهشتي (5)- بابل (3) –شيراز(3) 11
45 انفورماتيك پزشكي   تهران (6)- شهيدبهشتي (6) –ايران(6) 18
46 پرستاري مراقبت هاي ويژه شيراز(4)- گيلان(5)- كرمان(5)- همدان(6)- تهران(4)- اروميه(5)- كرمانشاه (5)- مشهد(5)- مازندران(5)- بقيه ا...(5)- ايران(5)- اصفهان(5)- يزد(5)- زنجان (6)- مركزآموزشي و درماني و تحقيقاتي قلب و عروق شهيدرجايي (10)- گلستان(4)- سمنان(4)- كاشان (4) 92
47 سلامت و رسانه شيراز(3) 3
48 پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان ايران (5)- تهران (5) – شهيدبهشتي (5) –تبريز (5)-كرمان(5)-اصفهان(3) 28
49 بهداشت و ايمني موادغذايي تهران (5) 5
50 فيزيوتراپي ورزشي ايران(4)- تهران (4) – شيراز(4) 12
                                                                                                                                                                                                                                                                   جمع  1514

 

• *با توجه به مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي 50 % از ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشكي زاهدان به كاركنان بومي منطقه اي وزارت متبوع با رعايت ساير مقررات استفاده از سهميه كاركنان اختصاص دارد.
• **رشته سم شناسي دانشگاه آزاد تابع قوانين ومقررات دانشگاه مربوطه بوده وداوطلبان جهت كسب اطلاعات ميبايست به آن دانشگاه مراجعه نمايند.
تذكر 1 : داوطلبان توجه داشته باشند كه اطلاعات لازم در خصوص گرايش هاي مختلف در هر رشته توسط گروههاي آموزشي دانشگاه تعيين مي شود.
تذكر 2: در رشته هايي كه دانشجو به صورت مشترك بين دو دانشگاه پذيرش مي شود ، فرد پذيرفته شده دانشجوي دانشگاه مبدا (اول ) خواهد بود، ضمنا دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا قسمتي از دوره آموزشي يا پژوهشي خود را در هر محل كه دانشگاهها تعيين مي نمايند بگذراند.

ظرفيت پذيرش شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشكي
سال تحصيلي 89-88
 

رديف

نام دانشگاه علوم پزشكي

نام رشته و ظرفيت پذيرش

جمع

1

ايران

مديريت خدمات بهداشتي درماني (8)- اقتصاد بهداشت (8)- پرستاري (5) آموزش بهداشت (10)

31

2

شهيدبهشتي

علوم تشريحي(4)- ميكروب شناسي(2)- انگل شناسي(4)- بيوشيمي باليني (4) فيزيوتراپي (10) بينايي سنجي (15) پرستاري(15)- مامايي(15) بهداشت حرفه اي(8) آمار زيستي (8) علوم تغذيه(12) علوم و صنايع غذايي(12)- فيزيولوژي (5)

114

3

زاهدان

آموزش بهداشت(4)

4

4

اهواز

ميكروب شناسي(6)- علوم تشريحي (4) فيزيولوژي (4) انگل شناسي(4)- علوم تغذيه (6)فيزيوتراپي (4) پرستاري (6) مامايي (6)

31

5

تبريز

بيوشيمي (4) ميكروب شناسي(4) علوم تشريحي (4) فيزيولوژي (4) انگل شناسي (4) فيزيك پزشكي (2) زيست فن آوري پزشكي (4)ژنتيك (4) پرستاري (10) مامايي (2)

41

6

كرمان

پرستاري (6) اپيدميولوژي (4)- انگل شناسي (4)- ميكروب شناسي (4)

18

7

يزد

بيوشيمي (4) بهداشت حرفه اي (5) بهداشت محيط (5) آموزش بهداشت (5) علوم بهداشتي درتغذيه(4) ايمني شناسي(4)

27

8

شيراز

فيزيولوژي (4)- آمار زيستي (6)- مامايي (6)

16

 

282