اطلاعيه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در خصوص آزمون ورودي دوره دكتراي تخصصي (Ph.D ) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت سال تحصيلي 89-88  

 

 

   با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و سلام به پيشگاه حضرت بقيه ا.. (عج) ، بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان شركت در آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي (Ph.D ) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت مي رساند:

1-    آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي (Ph.D ) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت  روز جمعه تاريخ 8/8/1388 بطور همزمان راس  ساعت 9 صبح در 5 شهرتهران شيراز- اصفهان مشهد و تبريز برگزار خواهد شد.

2-    ثبت نام از تاريخ 4/6/1388 لغايت 24/6/88 و صرفاً از طريق اينترنت به آدرس http://sanjeshp.ir  صورت مي گيرد.

3-  اطلاعات مربوط به رشته ها مدارك مورد پذيرش مواد امتحاني و ضرايب آنها در جدول شماره 1 آمده است .لازم به ذكر است اين جدول جهت اطلاع از آخرين تغييرات مي باشد و اطلاعات نهايي هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد.

4- دارا بودن يكي از مدارك زبان انگليسي IELTS,MELAB,MCHE,TOEFL,TOLIMO,MHLE از شرايط اختصاصي شركت در آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي(Ph.D )مي باشد.

جــدول شــماره (1) : اطلاعات آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي  (Ph.D.) سـال تحصيـلي  89-88

مواد امتحاني و ضرايب مربوطه

مدارك تحصيلي مورد پذيرش

نام رشته تحصيلي

رديف

استنباط آماري (2)- روشهاي آمار زيستي (4)- تحليل چند متغيره (1)- تحليل بقاء (5/1)- كارآزمايي باليني (5/1)

كارشناسي ارشد آمار زيستي ( حياتي )

آمار زيستي

 

1

اصول و روشهاي اپيدميولوژي (6) آمار زيستي (3) اپيدميولوژي بيماريهاي شايع دركشور (3) نظام سلامت و
برنامه هاي جاري آن ( 2) رياضيات پايه (1)

 

دكتري عمومي پزشكي ، داروسازي، دندانپزشكي، دامپزشكي و كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

اپيدميولوژي

2

اقتصاد بهداشت و درمان (2) اقتصاد خرد و كلان(3) سازمان و مديريت بهداشت و درمان (2) اقتصاد سنجي (1) بهداشت و اپيدميولوژي (2)

دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم آزمايشگاهي كارشناسي ارشد رشته هاي اقتصاد بهداشت مديريت خدمات بهداشتي درماني ، اپيدميولوژي و آمار زيستي

اقتصاد سلامت

3

ارتباطات در آموزش بهداشت (2) اصول و فلسفه  آموزش بهداشت (2) تكنولوژي آموزشي در آموزش بهداشت (2) جامعه شناسي پزشكي (2) پويايي گروه (1) آمار (1)

كارشناسي ارشد آموزش بهداشت آموزش پرستاري آموزش مامايي - بهداشت مادر و كودك دكتري پزشكي دندانپزشكي و دامپزشكي

آموزش بهداشت

4

تك ياخته شناسي (3)كرم شناسي (3)

حشره شناسي پزشكي (1) ايمني شناسي (1) باكتري شناسي و قارچ شناسي و هماتولوژي(1) بيوشيمي (1)                            

كارشناسي ارشد انگل شناسي پزشكي علوم آزمايشگاهي ميكربيولوژي پاتوبيولوژي – دكتراي حرفه اي               علوم آزمايشگاهي   پزشك داروساز دامپزشك

انگل شناسي پزشكي

 

5

ايمني شناسي (5 ) بيوشيمي عمومي (5/1 )

ژنتيك مولكولي (1)

كارشناسي ارشد ايمني شناسي پاتوبيولوژي هماتولوژي علوم آزمايشگاهي بيوشيمي ميكروبشناسي
انگل شناسي  زيست شناسي (غيراز گرايش گياهي )-
قارچ شناسي ويروس شناسي باكتري شناسي
دكتري عمومي گروه پزشكي * * -   دكتري حرفه اي  

علوم آزمايشگاهي

ايمني شناسي پزشكي

 

6

باكتري شناسي ( 5 ) ويروس شناسي (1)

   انگل شناسي و قارچ شناسي (1)بيوشيمي (1)

ژنتيك مولكولي (1)  ايمني شناسي (1)

كارشناسي ارشد ميكروبشناسي پزشكي پاتوبيولوژي                    باكتري شناسي بيولوژي سلولي و مولكولي -                   قارچ شناسي انگل شناسي ويروس شناسي   دكتراي عمومي گروه پزشكي و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي

باكتري شناسي پزشكي  

 

7

جنين شناسي (2) فيزيولوژي غدد (1) بيولوژي سلولي و مولكولي (3) بافت شناسي غدد (2) آناتومي لگن و پرينه(2)

دكتري پزشكي عمومي - دامپزشكي - دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي و يا كارشناسي ارشد پرستاري - مامايي - فيزيولوژي - بيوشيمي باليني - ژنتيك انساني –

ويروس شناسي پزشكي - ميكروب شناسي پزشكي-

ايمني شناسي پزشكي - خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون - علوم تشريحي - بيولوژي توليد مثل - بيولوژي جانوري با گرايش تكويني و فيزيولوژي

بيولوژي توليد مثل

8

كليات بهداشت محيط (1) مسائل و تكنولوژي  آب و

فاضلاب (5 ) دفع مواد زائد جامد (2)  آلودگي هوا

وكنترل آن  (2 )

كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط                  مهندسي محيط زيست - مهندسي بهسازي                مهندسي آب و فاضلاب

بهداشت محيط

 

9

بيوشيمي عمومي (ساختماني ) (4) فيزيولوژي عمومي (2 )           متابوليسم و اختلالات آن (4)

كارشناسي ارشد داروسازي-  بيوشيمي باليني – بيوشيمي -  شيمي (با مدرك كارشناسي بيوشيمي ) – علوم تغذيه -دكتري عمومي پزشكي، دامپزشكي , داروسازي و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي

بيوشيمي باليني

 

10

حشره شناسي پزشكي (2) مالارياي پيشرفته (2) ليشمانيوز پيشرفته (2) زيست شناسي (2) حشره كش ها، بيوشيمي آفت كشها و مبارزه با بندپايان (2) اصول سيستماتيك حشرات (1) اكولوژي حشرات (2) اپيدميولوژي بيماريهاي منتقله به وسيله بندپايان (2)

كارشناسي ارشد حشره شناسي پزشكي انگل شناسي زيست شناسي ( به غير از گرايش گياهي ) دكتراي عمومي گروه پزشكي و دكتري حرفه اي آزمايشگاهي

حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين

11

نظريه ها و كاربرد آن در پرستاري (5) اصول و              نظريه هاي مديريت و كاربرد آن در پرستاري (4)  اصول و نظريه هاي آموزش و كاربرد آن در پرستاري (3) آمار و پژوهش در پرستاري (3)

كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي آموزش يا مديريت خدمات پرستاري و يا رشته ها  وگرايش هاي مربوط كارشناسي ارشد هوشبري با ليسانس پرستاري

پرستاري

 

12

آمار و روش تحقيق (1) آزمونهاي رواني (2) بنيادهاي بيولوژيكي و فيزيولوژيكي رفتار (1) روانشناسي رشد (1) نظريه هاي شخصيت و روان درماني (3)

آسيب شناسي رواني (2)

كارشناسي ارشد روانشناسي باليني روانسنجي و                رشته هاي روانشناسي (مشاوره ، تربيتي،  عمومي و      استثنائي ) – دكتري عمومي پزشكي

روانشناسي باليني

 

13

ژنتيك پزشكي و باليني (4) ژنتيك سرطان (2) ژنتيك ايمني (1) سيتوژنتيك (2) ژنتيك جمعيت (1) ژنتيك مولكولي و بيوشيميائي (3) مهندسي ژنتيك (2)

 

كارشناسي ارشد يا بالاتر در رشته ژنتيك بيوشيمي-
 ايمني شناسي زيست شناسي (سلولي و مولكولي و ژنتيك)- دكتري عمومي گروه پزشكي و يا متخصصان رشته هاي مختلف پزشكي -  دكتراي علوم آزمايشگاهي بيوتكنولوژي پزشكي

ژنتيك پزشكي

 

14

تشريح ( كالبد شناسي) (5) بافت شناسي (3)

جنين شناسي (3) تكنيك هاي ميكرو آناتومي (2)

بيولوژي سلولي و مولكولي  (2)

كارشناسي ارشد علوم تشريحي ( آناتومي ) – جنين شناسي-   بافت شناسي دكتري عمومي پزشكي ، دندانپزشكي ، دامپزشكي

علوم تشريحي

 

15

تغذيه (5) بيوشيمي (3) فيزيولوژي (2)

كارشناسي ارشد رشته علوم تغذيه – علوم بهداشتي در تغذيه – دكتري عمومي پزشكي و دامپزشكي

علوم تغذيه 

 

 

16

فارماكولوژي (5) فيزيولوژي (2) بيوشيمي پزشكي (3)

 

كارشناسي ارشد فارماكولوژي – دكتري عمومي گروه پزشكي  دكتري حرفه اي علوم  آزمايشگاهي

فارماكولوژي

 

17

الكتروتراپي ( 2 ) تمرين درماني ( 3 ) اورتزوپروتز ( 1 ) ارزشيابي و اندازه گيري (2 ) فيزيولوژي كار ( 1 ) نوروفيزيولوژي عصب و عضله ( 3 ) بيومكانيك ( شامل طبيعي و غير طبيعي) ( 3 )

كارشناسي ارشد فيزيوتراپي - دكتري عمومي پزشكي

فيزيوتراپي

 

18

فيزيولوژي (4 ) فارماكولوژي (2) آناتومي (2)

بيوشيمي (2)

كارشناسي ارشد فيزيولوژي  –فيزيولوژي (انساني - جانوري و دام) -  زيست شناسي ( گرايش جانوري و سلولي و مولكولي) -   پرستاري  (  از جمله بيهوشي) - مامايي – دكتري عمومي گروه پزشكي

فيزيولوژي

 

19

رياضيات در فيزيك – آمار و احتمالات (1) فيزيك پزشكي ( بيوالكتريسيته – امواج صوتي و فراصوتي – جريانهاي پرفركانس - نوروديدگاني – اصول فيزيكي – دستگاههاي پزشكي و آزمايشگاهي) (3) فيزيك پرتوها  
( فيزيك راديولوژي ,  MRI   راديوتراپي – پزشكي  هسته اي و دوزيمتري) (3) فيزيك عمومي ( نور , الكتريسيته , مغناطيس ,ترموديناميك , مكانيك , الكترونيك پايه در سطح كارشناسي فيزيك ) (1) راديوبيولوژي و حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز ) (2)

كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيك پزشكي – فيزيك – بيوفيزيك – مهندسي پزشكي – مهندسي پرتوپزشكي – تكنولوژي راديولوژي – پزشكي

 هسته اي – دكتراي عمومي پزشكي

 

فيزيك پزشكي  

 

 

20

قارچ شناسي (6) تك ياخته شناسي پزشكي (1)               باكتري شناسي (1) ايمني شناسي (2)

كارشناسي ارشد قارچ شناسي پزشكي – باكتري شناسي – انگل شناسي – پاتوبيولوژي – دكتري عمومي پزشكي – داروسازي و دامپزشكي – دكتراي حرفه اي                       علوم آزمايشگاهي

قارچ شناسي پزشكي

21

تئوريهاي مديريت (3) برنامه ريزي در نظام بهداشت  و درمان (2) آمار زيستي (1) سازمان و مديريت بهداشت و

درمان (2) اقتصاد بهداشت و درمان (2)

كارشناسي ارشد در رشته مديريت خدمات بهداشتي و  درماني – مديريت بيمارستان – اقتصاد بهداشت - دكتراي عمومي گروه پزشكي

 

مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 

22

مدارك پزشكي (2) مديريت اطلاعات بهداشتي درماني (2 ) اطلاع رساني پزشكي (2) اصطلاحات پزشكي (1)

تئوريهاي مديريت (3)

آموزش مدارك پزشكي كتابداري و اطلاع رساني پزشكي مديريت خدمات بهداشتي و درماني

مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني

23

ويروس شناسي (6) ايمني شناسي (1) بيوشيمي            عمومي (1) بيولوژي سلولي و ژنتيك مولكولي (1)

آمار حياتي و اپيدميولوژي  (1)

كارشناسي ارشد ويروس شناسي پاتوبيولوژي
باكتري شناسي - علوم آزمايشگاهي - دامپزشكي

ايمني شناسي
بيولوژي سلولي و مولكولي ميكروب شناسي دكتري حرفه اي گروه پزشكي  - دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي

ويروس شناسي پزشكي

 

 

24

بهداشت باروري ( 4) بارداري و زايمان ( 3 ) بيماريهاي زنان و سرطانهاي شايع (3 )

كارشناسي ارشد در رشته مامايي - دكتري عمومي پزشكي - كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني با  مدرك كارشناسي بهداشت عمومي-

كارشناسي ارشد آموزش بهداشت با مدرك كارشناسي مامايي

بهداشت باروري

25

نظريه هاي مددكاري اجتماعي (5) روش تحقيق و             آمار (3) مديريت و برنامه ريزي (2) مسائل و                  آسيب هاي اجتماعي (4)

كارشناسي ارشد مددكاري اجتماعي – مديريت خدمات اجتماعي – رفاه اجتماعي

مددكاري اجتماعي

26

هماتولوژي ( 3) ايمنوهماتولوژي و بانك خون( 3)

ايمني شناسي ( 2) بيولوژي سلولي و مولكولي ( 2)

كارشناسي ارشد هماتولوژي – علوم آزمايشگاهي – پاتوبيولوژي – بيوشيمي – ايمني شناسي – دكتري عمومي گروه پزشكي و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي

هماتولوژي

27

نورولوژي در گفتار و زبان (2)- زبان شناسي نظري و باليني (3)- مشاوره در اختلالات گفتار و زبان(2)- آسيب شناسي و درمان اختلالات رشدي گفتار و زبان(4)- آسيب شناسي و درمان اختلالات اكتسابي گفتار و زبان(4)

كارشناسي گفتار درماني به انضمام مدرك كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي گفتار درماني ، زبانشناسي و كودكان استثنايي

گفتار درماني

28

روانشناسي و روانپزشكي ( 1)  كاردرماني اختلالات ذهني رواني - اجتماعي ( 4) آناتومي و بيومكانيك ( 1) كاردرماني اختلالات جسماني و حرفه اي ( 4)

 

 

كارشناسي ارشد كاردرماني

كار درماني

29

بيوشيمي (2) ايمني شناسي (1) ميكروب شناسي (1)

زيست شناسي سلولي و مولكولي (3) ژنتيك (3)

 

كارشناسي ارشد باكتري شناسي، بيوشيمي، خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون، ايمني شناسي، ويروس شناسي، ژنتيك ، زيست فناوري پزشكي ( بيوتكنولوژي پزشكي)، زيست شناسي (كليه گرايشها)، انگل شناسي،
ميكروب شناسي، قارچ
شناسي، دكتراي عمومي رشته هاي پزشكي، دامپزشكي ، داروسازي و دكتراي

حرفه اي علوم آزمايشگاهي

زيست فناوري پزشكي

30


نانوفن آوري زيستي (2)- بيوشيمي (2) - شيمي تجزيه

دستگاهي ( 1)-  زيست شناسي سلولي - مولكولي (3) - بيوفيزيك ( 2)

 

 

 

 

 

كارشناسي ارشد نانوفنآوري پزشكي - نانوتكنولوژي پزشكي - فيزيك ( همه گرايش ها) - شيمي ( همه گرايش ها) – مهندسي شيمي – زيست شناسي ( همه گرايش ها )-  مهندسي مواد ( كليه گرايش ها) 0 بيوتكنولوژي – ايمني شناسي -0 اعضاي مصنوعي  - انگل شناسي - بيوشيمي - بهداشت حرفه اي - حشره شناسي پزشكي - ژنتيك انساني – علوم تغذيه – علوم و صنايع غذايي - علوم بهداشتي در تغذيه – فيزيولوژي – فيزيوتراپي – قارچ شناسي – ميكروب شناسي – ويروس شناسي پزشكي  مهندسي بهداشت محيط –

فيزيك پزشكي - سم شناسي - هماتولوژي - مهندسي پزشكي - دكتراي عمومي پزشكي – دندانپزشكي و داروسازي

نانوفن آوري پزشكي

 

31

اپيدميولوژي و آمار حياتي ( 2) فيزيولوژي پزشكي ( 1) بيوشيمي و ژنتيك ( 3) ايمونولوژي و ميكروب شناسي (2)

دكتري عمومي پزشكي ، دندانپزشكي داروسازي دامپزشكي و مقاطع تخصصي و فوق تخصصي پزشكي و يا كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيولوژي ، ژنتيك انساني، بيوتكنولوژي پزشكي ، خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون، ويروس شناسي ، ميكروبيولوژي ، زيست شناسي با گرايش غير گياهي ،

انگل شناسي - ايمونولوژي ، بيوشيمي و تغذيه –

دكتري علوم آزمايشگاهي

پزشكي مولكولي

32

الكتروفيزيولوژي ( 4) نوروفيزيولوژي شنوايي و تعادل ( 3) درمان توانبخشي در آسيب هاي شنوايي و تعادل (3)

كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي يا دكتري عمومي پزشكي

شنوايي شناسي

33

نوروبيولوژي سلولي ( 2) نوروفيزيولوژي ( 3) نوروفارماكولوژي ( 2) نوروآناتومي(3)

دكتري عمومي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ،

كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيولوژي ،

زيست شناسي ( با گرايش علوم سلولي و مولكولي ، علوم جانوري ، ميكروبيولوژي ، ژنتيك) ، ژنتيك انساني ، آناتومي ، سم شناسي ، بيوشيمي ، روانشناسي باليني ، فارماكولوژي

علوم اعصاب

34

ميكروبيولوژي مواد غذايي (2) شيمي مواد غذايي (2) تكنولوژي مواد غذايي (3) كنترل كيفي مواد غذايي (3)

كارشناسي ارشد در رشته هاي علوم و صنايع غذايي ،

شيمي مواد غذايي ، ميكروبيولوژي مواد غذايي ، مهندسي صنايع غذايي ، علوم غذايي- مهندسي كشاورزي (گرايش علوم و صنايع غذايي)

علوم و صنايع غذايي

35


مباني پروتئوميكس (4)- بيولوژي سلولي و ملكولي(2) – روشهاي بيوشيمي و بيوفيزيك (2)- بيوانفورماتيك(2)

 

 

 

 

 

كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي بيوشيمي باليني ، شيمي ( گرايش هاي تجزيه و كاربردي ) ، زيست شناسي
( گرايش هاي سلولي و مولكولي ، ژنتيك ، بيوفيزيك ، ميكروبيولوژي )‌ايمني شناسي پزشكي ، ميكروب شناسي پزشكي ، خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون ، فرآورده هاي بيولوژيك ، ويروس شناسي پزشكي ، بيوتكنولوژي ، فيزيولوژي ، نانوتكنولوژي پزشكي ، ژنتيك انساني ، دكتري عمومي گروه پزشكي ( پزشكي، دندانپزشكي ، داروسازي ، دامپزشكي ) زيست فناوري پزشكي ، نانوتكنولوژي ، دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي

پروتئوميكس كاربردي

36

عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار (1) عوامل شيميائي زيان آور محيط كار و تهويه صنعتي (1) سم شناسي صنعتي (1) بيماريهاي شغلي (1) ارگونومي ( مهندسي فاكتورهاي انساني) (1) ايمني و حوادث ناشي از كار (1)

كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي

بهداشت حرفه اي

37

ارتز(3)- پروتز(3)- بيومكانيك (2) ارتوپدي ( 2)

كارشناسي ارشد در رشته هاي اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي و پزشكي عمومي

اعضاي مصنوعي

38

مباني فلسفه (2) انسان شناسي (1) مباني اخلاق پزشكي (4) مباني فقه و حقوق پزشكي (2) روش تحقيق در

علوم پزشكي (1)

دكتري حرفه اي پزشكي – داروسازي – داندانپزشكي و كارشناسان ارشد اخلاق پزشكي

اخلاق پزشكي

39

رفتار سازماني ( 1)- نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني (3)- برنامه ريزي راهبردي (1)- مديريت مالي و بودجه(1)- اقتصاد بهداشت(2)- اپيدميولوژي و روش تحقيق (2)

كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني –

اقتصاد بهداشت ( تمام گرايش ها) – اپيدميولوژي – بهداشت محيط – بهداشت حرفه اي – آموزش بهداشت – MBA –مديريت اجرايي و دكتراي عمومي پزشكي – دندانپزشكي و داروسازي – دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي – دكتراي دامپزشكي

سياستگذاري سلامت

40

اختلالات روانپزشكي (2)- روانشناسي پايه و باليني (2)- نوروفارماكولوژي (2)- اپيدميولوژي و آمار (1)- نوروفيزيولوژي (2)- جامعه شناسي (1)

دكتراي تخصصي روانپزشكي – دكتراي تخصصي اعصاب داخلي – دكتراي عمومي پزشكي – داروسازي و دندانپزشكي

مطالعات اعتياد

41

مدلسازي سيستم هاي بيولوژيكي ( 2)- تصويرگري پزشكي و پردازش تصوير ديجيتال* ( 2)- پردازش سيگنال هاي

ديجيتال ( 3)- ابزار دقيق پزشكي* (2)- رياضيات مهندسي پيشرفته و آمار و احتمال (3)

* يكي از دروس به انتخاب دانشجو

كارشناسي ارشد مهندسي برق (كليه گرايش ها)- فيزيك (كليه گرابش ها)- اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي – گفتار درماني – كاردرماني – ارگونومي – فيزيك پزشكي – انفورماتيك پزشكي – كامپيوتر( كليه گرايشها) – فناوري اطلاعات - شنوايي شناسي – بينايي سنجي – فيزيوتراپي ورزشي – فيزيوتراپي – مهندسي پرتوپزشكي و دكتراي عمومي پزشكي

مهندسي پزشكي

42

علوم تشريحي شامل آناتومي ، بافت شناسي و جنين شناسي (3)- فيزيولوژي سلول (1)- بيولوژي سلولي و مولكولي (2)- مباني مواد

( 2)- بيوفيزيك (1)- بيوشيمي ماكرومولكول ها (1)

كارشناسي ارشد علوم تشريحي (آناتومي ، بافت شناسي و جنين شناسي ) ، زيست شناسي ( گرايش هاي علوم سلولي و مولكولي ، ژنتيك ، ميكروبيولوژي ، بيوشيمي و بيوفيزيك)، بيوتكنولوژي ، ايمني شناسي پزشكي ، مهندسي پزشكي ( كليه گرايشها)- فيزيولوژي ، بافت شناسي ، فارماكولوژي ، بيوپليمر ، بيومواد ، بيوشيمي باليني ، ژنتيك انساني – خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون – فيزيك پزشكي- نانوتكنولوژي – نانوتكنولوژي پزشكي و زيست فناوري پزشكي و دكتراي عمومي پزشكي – داروسازي و دندانپزشكي – دامپزشكي و دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي

مهندسي بافت

43

متعاقبا اعلام خواهد

دكتراي عمومي پزشكي و تخصصي باليني

طب سنتي

44

* *دكتري عمومي گروه پزشكي شامل پزشك- دندانپزشك- داروساز و دامپزشك مي باشد .

 - دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتراي عمومي واحدهاي ضروري براي شروع دوره دكتراي تخصصي (Ph.D.) را نگذرانده باشند، در صورت قبولي بايد بر اساس آئين نامه ، قبل از شروع دوره واحدهاي پيش نياز را بگذرانند.